Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

INFORMACJE

Przewodnik
dla rodzica

EDUKACJA

Co powinno zaniepokoić rodziców u niemowlaka?(od urodzenia do 1. roku życia)

 • głowa cały czas zwrócona w jedną stronę
 • problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się)
 • stały płacz, krzyk
 • prężenie się, napinanie, prężenia kończyn dolnych , mocne zaciskanie piąstek ,drżenia rąk i nóg
 • ułożenie asymetrycznie lub odgięciowe tułowia i kończyn
 • nadmierne odginanie głowy lub trudności z jej utrzymaniem
 • trudności z pielęgnacją i ubieraniem dziecka –nadmierne napięcie mięśni rąk i nóg niechęć do leżenia na brzuchu nadmierna wiotkość kończyn
 • słabiej wyrażone ruchy spontaniczne kończyn lub ich nieprawidłowe ułożenia
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego
 • nadmierny spokój dziecka ,niska aktywność ruchowa ,słabo wyrażone ruchy spontaniczne kończyn górnych i dolnych
 • słabo reaguje na otoczenie (np. nie reaguje na głosy bliskich osób, nie reaguje na światło)
 • wymaga częstego bujania
 • nie obraca się na boki ,z pleców na brzuch i odwrotnie
 • nie pionizuje się –nie siada, nie podejmuje prób przyjęcia pozycji czworaczej, nie raczkuje i nie wstaje
 • stały płacz, krzyk
 • problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się, wymiotuje)
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego
 • nadmierna ruchliwość dziecka, niepokój, rozdrażnienie i małe zapotrzebowanie na sen
 • nie rozumie prostych poleceń
 • nie wyciąga rączek do zabawek, nie chwyta
 • nie mówi pojedynczych słów.

Co powinno zaniepokoić rodziców u małego dziecka?(powyżej 1. roku życia)

 • nie chodzi
 • nie mówi
 • wyraźnie unika kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego
 • ma problemy z koncentracją uwagi (nie skupia się na żadnej czynności)
 • nie reaguje na własne imię
 • je wyłącznie wybrane potrawy (np. tylko z ziemniaków)
 • jest nadwrażliwe lub niedostatecznie wrażliwe na dźwięki, dotyk
 • ma trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Jeżeli coś Cię zaniepokoiło w rozwoju dziecka, nie lekceważ tego, powiedz o swoich obawach lekarzowi rodzinnemu lub pielęgniarce środowiskowej.

PAMIĘTAJ! Wczesne rozpoznanie problemów rozwoju dziecka i objęciego specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie. Pobierz publikację „Twoje dziecko jest inne”

Jeżeli już wiecie, że Wasze dziecko wymaga pomocy i wsparcia ze strony specjalistów, skontaktujcie się z nami. Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której Państwa dziecko ma szansę otrzymać jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc. Oferta ośrodka obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców. Wszystkie oferowane w ośrodku zajęcia są BEZPŁATNE. Do ośrodka przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgi dziecięcej lub
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

(Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1138), Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).)Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce PLACÓWKI, OWIWR

Twoje dziecko jest przedszkolakiem lub uczniem, ale potrzebuje wsparcia, zgłoś się do Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”.  Poradnia jest niepubliczną placówką utworzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.  Jest to zespół specjalistów pracujących na rzecz dzieci, młodzieży a także rodziny i szkoły. Placówka realizuje szereg usług wspierających rozwój dziecka.

Jeżeli nie znalazłeś dla swojego dziecka miejsca, w którym mogłoby realizować obowiązek szkolny, przyjdź do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej.
NPSS jest specjalistyczną niepubliczną placówką oświatową, w której dzieci i młodzież z głębszym upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, realizują obowiązek szkolny wspierany działaniami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.
Przyjęcia wychowanków do NPSS odbywają się z końcem każdego roku szkolnego (lub w wyjątkowych przypadkach również w trakcie roku szkolnego) na podstawie:

 • pisemnego wniosku rodziców złożonego do dyrektora Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej
 • kwalifikacji poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego lub orzeczenie do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych)
 • orzeczenia o niepełnosprawnośc

Więcej informacji znajdziesz na stronie Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej

Twoje dziecko jest absolwentem gimnazjum, zastanawiasz się, co dalej. Być może znajdziesz odpowiedź w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Jest to szkoła niepubliczna, o uprawnieniach szkoły publicznej – trzyletniej, specjalnej przysposabiającej do pracy, przeznaczona dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym.

Wymagane dokumenty dla przyjmowanych uczniów:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły;
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego;
 • Inne dokumenty mające wpływa na opracowanie i realizowanie programu edukacyjno – terapeutycznego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce PLACÓWKI NSPdP

DOROSŁOŚĆ

Twój podopieczny zakończył edukację, jednak nie ma dla niego miejsca na rynku pracy. Zapoznaj się z ofertą Warszatu Terapii Zajęciowej.
To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej, mogą brać udział w różnych formach aktywności.

Warunkiem przyjęcia do WTZ jest złożenie następujących dokumentów w MOPR w dziale ds. osób niepełnosprawnych na ul. Dyrekcyjnej 5:

 • Wniosek kandydata (wypełnia kandydat z rodziną)
 • Kwestionariusz dot. funkcjonowania … (wypełniony przez kandydata z rodziną i nauczyciela/pedagoga/psychologa jeśli jest bezpośrednio absolwentem szkoły/innej placówki)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dane kontaktowe Wydziału Integracji i Rehabilitacji MOPR:
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
tel. 58 320 53 40

W przypadku pozytywnej weryfikacji i miejsca w Warsztacie kandydat jest kierowany do placówki, gdzie już z kierownikiem placówki omawia zasady funkcjonowania.Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce PLACÓWKI WTZ

Twój podopieczny jest osobą niepełnosprawną, szukasz dla niego możliwości spędzania czasu poza domem, nawiązania przyjaźni, możliwości podjęcia róznego typu aktywności, poznaj ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy.
Warunkiem przyjęcia do ŚDS jest złożenie kompletu następujących dokumentów w MOPR w dziale ds. osób niepełnosprawnych na ul. Dyrekcyjnej 5:

 1. Wniosek kandydata – kliknij by pobrać (wypełnia kandydat z rodziną)
 2. Kwestionariusz dot. funkcjonowania (wypełniony przez kandydata z rodziną i nauczyciela/pedagoga/psychologa jeśli jest bezpośrednio absolwentem szkoły/innej placówki)
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pozytywnej weryfikacji i miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy kandydat jest kierowany do placówki, gdzie już z kierownikiem placówki omawia zasady funkcjonowania.

Dokumenty do pobrania.
Wniosek o przyjęcie do WTZ
Formularz dot. uczestnictwa w SDS WTZ
Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce PLACÓWKI ŚDS

PRACA

Jesteś osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i chcesz pracować?

 • sprzątać
 • pomagać w kuchni
 • wykonywać proste prace biurowe
 • a może masz inne pomysły i marzenia

Przyjdź do Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BIZON”. Oferujemy kompleksową usługę zatrudnienia wspomaganego.Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce PLACÓWKI BIZON

CZAS WOLNY

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, szukasz możliwości realizowania swoich pasji, chcesz poznać nowych przyjaciół, zrobić coś niezwykłego. Zapoznaj się z ofertą naszych działań artystcznych.

Zespół „Remont Pomp”

Teatr „Razem”

ECEKON

Orkiestra Vita Activa

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce DZIAŁANIA ARTYSTCZNE

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem osoby niepełnosprawnej, szukasz przyjaciela dla swojego podopiecznego, możliwości spędzania czasu w grupie rówieśniczej, wsparcia w odrabianiu pracy domowej, zainteresuj się naszym programem „Best Buddies Poland”.
Jest to projekt, którego celem jest stworzenie sieci przyjacielskich relacji między wolontariuszami – młodzieżą licealną i akademicką – a osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej www.psoni.gda.pl w zakładce WOLONTARIAT

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność