Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

O NAS

Misja, cele i zadania Stowarzyszenia

  • Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.
  • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
  • Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka
  • Inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej
  • Organizowanie i prowadzenie placówek, programów, projektów służących rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowaniu do pracy i zatrudnieniu, wspieraniu w: zamieszkiwaniu, realizacji zainteresowań kulturalnych i sportowych, spędzaniu czasu wolnego, samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomoc prawna, terapeutyczna, życiowa oraz informacja dla ich rodzin.
  • Szkolenia rodziców i profesjonalistów
  • Działalność wydawnicza i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie koło stowarzyszenia:

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas: