Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

NASZE PLACÓWKI

Biuro Integracji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON
ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk
tel. 697 011 969

Facebook

Bizon zajmuje się aktywizacją zawodową osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Realizujemy projekty ze środków Unijnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nasi pracownicy to doradcy zawodowi, psychologowie, pośrednicy pracy, trenerzy pracy, którzy wspierają osobę z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Stanowimy różnorodny, ale bardzo zgrany zespół. Każdy z nas ma jakąś inną supermoc i sekret tkwi w tym, że zawsze można na nas liczyć.

Działamy na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 2006 roku. Dzięki naszemu wsparciu około 200 osób podjęło zatrudnienie i 80% z nich utrzymuje pracę.  

Obecnie realizowane projekty


Cel projektu:          

Celem Projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2023. Grupą docelową projekt są osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie uczestników realizowane będzie z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej) ukierunkowanych na zatrudnienie lub inne formy aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.01. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta:          
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska.

Do udziału w ofercie realizowanej przez PSONI Koło w Gdańsku zapraszamy w szczególności osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Wsparcie obejmuje:

 • Doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Trening przedsiębiorczości
 • Treningi pracy tj. próbki pracy, praktyki oraz staże realizowane przy wsparciu trenera pracy
 • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje / kwalifikacje
 • Monitoring zatrudnienia – realizacja zatrudnienia wspomaganego
 • Indywidualne/grupowe wsparcie psychologiczne w zakresie zwiększenia kompetencji społecznych w procesie aktywizacji zawodowej
 • Specjalistyczne usługi wspierające – zlecane realizowane przez ekspertów i doradców
 • Animację wsparcia środowiskowego

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.           

Projektem zostanie objętych łącznie 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z orzeczoną niepełnosprawnością


Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 6 098 614,81 zł, z czego 5 183 822,59 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.Projekt realizowany we współpracy przez:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku oraz Gdański Urząd Pracy

Okres realizacji: 01.07.2020r. – 31.12.2021r.

Uczestnicy:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

 • mieszkańcy Gdańska
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osoby zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie odbywa się za pośrednictwem Gdańskiego Urzędu Pracy.

Realizowane działania:

 • indywidualne i grupowe spotkania doradcze
 • pośrednictwo pracy
 • praktyczne szkolenia – próbki pracy
 • monitoring zatrudnienia

Oferujemy wsparcie m.in.:  w przygotowaniu indywidualnych programów aktywizacji – Indywidualne Profile Zawodowe; nabywaniu kompetencji społecznych i zawodowych; nabywaniu umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy – korzystania z aktywnych form poszukiwania pracy; kształtowaniu wizerunku pracownika; przygotowaniu do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych; opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej; organizacji i realizacji zajęć praktycznych-próbek pracy; poszukiwaniu zatrudnienia i utrzymaniu zatrudnienia.

Projekt jest  realizowany w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja i finansowanie projektu

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 4/2017 – Samodzielni i skuteczni).

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem projektu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.

Cel projektu:          

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

Oferta:          
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska. PSONI Koło w Gdańsku zaprasza w szczególności osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

Wsparcie obejmuje:

– wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji

– wsparcie psychologiczne i psychospołeczne

– warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i zawodowych

– indywidualne doradztwo zawodowe

– treningi pracy

– staże zawodowe

– wolontariat zawodowy

– pośrednictwo pracy

– zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy w miejscu zatrudnienia

Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem indywidualnego asystenta.
Projektem, w ramach działań PSONI zostanie objętych łącznie 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, otoczenie osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 05.2022r.           
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 697 011 969
– drogą mailową pod adresem: bizon@psoni.gda.pl

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 11 441 605,44 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w PSONI – Sylwia Kobiałka-Żygo

loga

Zrealizowane projekty

Cel projektu:  

Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych
i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie
kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Oferta:   

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą: Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – lider partnerstwa, Fundacja
Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.10.2018r. do 31.12.2020r.

Wsparcie w ramach PSONI obejmuje:

–diagnozę psychologiczną i zawodową
– wsparcie psychologiczne
– indywidualne doradztwo zawodowe
–pośrednictwo pracy
– treningi pracy

– staże zawodowe
– kwalifikacyjne kursy zawodowe
– zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy w miejscu
zatrudnienia

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez pracowników socjalnych w
Centrach Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku – szczegółowe informacje
dotyczące rejonizacji dostępne są pod adresem: http://mopr.gda.pl/centra-
pracy-socjalnej/.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania
06.01.00 „Aktywna Integracja”, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja
społeczno-zawodowa. Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu wynosi 7 198 562,04 zł, z czego
6 118 777,73zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w PSONI – Sylwia Kobiałka-Żygo

CenDz_pz_10lat

Projekt realizuje Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.04.2018 – 31.03.2021

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, pozostające w zatrudnieniu jak i nieaktywne zawodowo, wymagające wsparcia trenera pracy.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Działania projektu:

I etap:

 1. Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych,
 2. Diagnoza kompetencji społecznych,
 3. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 4. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie,
 5. Indywidualne zajęcia praktyczne,
 6. Grupowe pośrednictwo pracy,
 7. Indywidualne pośrednictwo pracy,
 8. Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 9. Indywidualne wsparcie doradcze,
 10.  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze,
 11. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej,
 12. Wsparcie w procedurze organizacji indywidualnych zajęć praktycznych,
 13. Indywidualne wsparcie w organizacji i odbywaniu stażu zawodowego u pracodawcy,
 14. Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu (formalności, szkolenie stanowiskowe, usamodzielnienie na stanowisku pracy).

II etap:

 1. Indywidualne wsparcie trenera pracy (monitoring zatrudnienia),
 2. Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze.

Kontakt:

 tel.: (58) 553-02-61 wew. 33

kom.: 698 – 747 – 253

kom.: 726 – 136 – 347

e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl

logo GPS kolor

poziom efs kolor

Gdański projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin.

Partnerami w projekcie „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Działania, jakie oferuje BIZON w ramach projektu to:

 • Wsparcie psychologiczne w procesie aktywizacji zawodowej – psycholog

Realizacja indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologiczne i psychospołecznego. Celem przeprowadzonych działań jest zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności interpersonalnych, poprawienie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

 • Indywidualne i grupowe zajęcia z pośrednictwa pracy – pośrednik pracy

Zajęcia mające na celu wsparcie uczestnika w procesie poszukiwania pracy, wyszukiwaniu ofert, tworzeniu bazy potencjalnych pracodawców. Diagnozowanie potrzeb uczestnika w zakresie możliwości podjęcia pracy na danym stanowisku,  dobór ofert pracy zgodnie z kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami pracodawcy. Poszukiwanie miejsca pracy indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

 • Poradnictwo zawodowe – doradca zawodowy

Diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych, określenie potencjału zawodowego beneficjenta. Indywidualne spotkania służące określaniu poziomu motywacji, słabych i mocnych stron, zainteresowań zawodowych, zdolności oraz kompetencji pracowniczych. Stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) w którym zostaną określone wszystkie kluczowe kompetencje, deficyty oraz potencjał zawodowy beneficjenta, a także zostaną zaplanowane cele i działania prowadzące do ich osiągnięcia

 • Zajęcia reintegracji zawodowej – trener pracy

1-3 próbek (ok. 4 godzin/próbka) pracy oraz praktyki zawodowych (20- 40 godzin w systemie ciągłym)

Próbka pracy rozumiana jest jako jednodniowa praktyka u pracodawcy trwająca do 4h przy pełnym 100% wsparciu trenera pracy. Taka próbka ma służyć praktycznemu sprawdzeniu umiejętności i wiedzy uczestnika projektu w konkretnym miejscu pracy.

Praktyka zawodowa jest metodą sprawdzenia umiejętności beneficjenta na konkretnym stanowisku i w wybranym środowisku pracy. Będzie odbywała się po próbce pracy, przy pełnym 100% wsparciu trenera pracy. Czas jej trwania będzie ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika i pracodawcy. Czas trwania to od 20 do 40 godzin

 • Zatrudnienie wspomagane – trener pracy

Kluczowym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia będzie wsparcie trenera pracy. W początkowym okresie zatrudnienia świadczone będzie przez cały czas pracy uczestnika, w dalszym okresie wsparcie będzie sukcesywnie zmniejszane w zależności od potrzeb uczestnika i pracodawcy.

Do obowiązków  trenera pracy należy: weryfikowanie preferencji zawodowych uczestników w praktyce – prowadzenie warsztatów praktycznych w przedsiębiorstwach; pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą organizacji miejsca pracy, pomoc pracodawcy we wszelkich kwestiach formalnych związanych z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością, negocjacje warunków zatrudnienia, ustalanie harmonogramów, zakresów obowiązków, wymiaru czasu pracy; przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych;

Całkowita wartość projektu wynosi 8 969 919,88 zł, z czego 7 624 431,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe:

tel. kom.: 726 136 347 oraz 697 011 969

e-mail: psouu_bizon@op.pl

www.dreamsart.pl
www.dreamsart.pl

 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „BIZON” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 12 osób niepełnosprawnych (8 mężczyzn i 4 kobiety).

Okres realizacji projektu: 1 październik 2016 – 31 lipiec 2017

 

Projekt ten kierowany jest do 12 osób w wieku 15-29 lat z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi

w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (bądź osoby z innym rodzajem niepełnosprawności posiadające opinię psychologiczną

stwierdzającą niski poziom funkcjonowania), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, są bierne

zawodowe, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy.

Działania realizowane w ramach projektu:

1. Rekrutacja uczestników – listopad, grudzień 2017

2. Diagnoza: wywiady z uczestnikami i otoczeniem, stworzenie Indywidualnego Planu Działań

3. Próbki pracy – zajęcia realizowane na rynku pracy przy wsparciu trenera pracy

4. Wsparcie psychologiczne i aktywizacja społeczna – styczeń – lipiec 2017:

a. szkolenie wyjazdowe (styczeń 2017),

b. indywidualne spotkania z psychologiem,

c. cotygodniowa grupa wsparcia,

d. wyjścia integracyjne (raz w miesiącu).

5. Aktywizacja zawodowa – marzec – lipiec 2017:

a. Staże zawodowe – marzec, kwiecień, maj 2017

Staże mają na celu nabycie lub uzupełnienie przez osoby z niepełnosprawnością doświadczenia zawodowego

oraz praktycznych umiejętności. Miejsca stażu zostaną wybrane zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami

uczestników. Staże będą trwały 3 miesiące, w trakcie których do wypracowania będzie łącznie 210 godzin.

Będą się one odbywać we wsparciu trenera pracy.

b. Pośrednictwo pracy – marzec – lipiec 2017

6. Pośrednictwo pracy – czerwiec – lipiec 2017

Kwota dofinansowania projektu zgodnie z umową : 334 774,50 zł

1. Tytuł projektu.

„Kursy-Staże- Praca”

2. Kto będzie mógł bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

Grupa docelowa to 28 osób w tym 10 kobiet i 18 mężczyzn z niepełnosprawnością

intelektualną lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestnikami mogą być

osoby nieaktywne zawodowo lub osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w UP

i posiadające III profil.

3. Instytucja realizująca projekt:

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

Partner prowadzący rekrutację w ramach projektu:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

4. Data realizacji projektu.

01.01.2017-31.12.2017r.

5. Opis wsparcia:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa poprzez indywidualną ścieżkę

integracji zaplanowaną dzięki wszechstronnej diagnozie (również w wymiarze

praktycznym – próbki pracy) obejmująca w zależności od indywidualnych potrzeb:

poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty, zajęcia komputerowe i

podnoszące kwalifikacje oraz staże, wsparcie trenerów pracy. Cechą

charakterystyczną projektu jest indywidualna opieka trenera pracy, który będzie pełnił

rolę coacha (podczas aktywizacji) i pośrednika pracy (po

aktywizacji na etapie uzyskiwania zatrudnienia), mentora (w pierwszych tygodniach

zatrudnienia).

Projekt posiada aspekt innowacyjności w postaci certyfikowania/zaświadczania

kwalifikacji zdobytych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub/i

niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki specjalnie dostosowanym programom

kursów.

6. Link do strony internetowej instytucji realizującej projekt

http://www.akademie.com.pl/

Projekt realizowany był przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2014 – czerwiec 2015

Docelowo objął wsparciem 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym.

Oferowane wsparcie:

– rozpoznanie sytuacji uczestnika, w tym wywiad środowiskowy,

– wyjazd szkoleniowy (Wizaż, Kreowanie wizerunku i savoir vivre w pracy,  Poradnictwo psychospołeczne)

– IPD

– cztery próbki pracy,

– tygodniowe zajęcia praktyczne w przyszłym miejscu stażu

– staż

– indywidualne wsparcie psychologiczne

– spotkania grupy wsparcia

– pośrednictwo pracy

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

– Szkolenia i wsparcie psychologiczne

– IPD

– Integracja zawodowa

Cele poszczególnych zadań:

1) Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych  12 osób niepełnosprawnych poprzez próbki pracy, zajęcia praktyczne, staż i pośrednictwo pracy

2) Wzrost zdolności do zatrudnienia 12 osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz grupy wsparcia

3) Odkrycie indywidualnego potencjału oraz preferencji zawodowych 12 osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie Indywidualnego Planu Działania

Więcej informacji:

www.akademie.com.pl

http://www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

image001

Projekt został zrealizowany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 1.01.2013 – 31.03.2016

Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne intelektualnie, pozostające w zatrudnieniu jak i nieaktywne zawodowo.

Cel projektu: Zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania projektu:

I etap wsparcia beneficjentów ostatecznych:

 • Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych,
 • Diagnoza kompetencji społecznych,
 • Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie,
 • Indywidualne zajęcia praktyczne,
 • Grupowe pośrednictwo pracy,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne wsparcie doradcze,
 •  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej,
 • Wsparcie w procedurze organizacji indywidualnych zajęć praktycznych,
 • Indywidualne wsparcie w organizacji i odbywaniu stażu zawodowego u pracodawcy,
 • Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu (formalności, szkolenie stanowiskowe, usamodzielnienie na stanowisku pracy).

II etap wsparcia beneficjentów ostatecznych:

 • Indywidualne wsparcie trenera pracy (monitoring zatrudnienia),
 • Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze.

Projekt realizowany był przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.11.2012 – 30.04.2015

Projekt objął 60 (35K i 25M) osób z niepełnosprawnością intelektualna i/lub z zaburzeniami psychicznymi.

Uczestnicy projektu to:

osoby niepełnosprawne intelektualnie i/lub z zaburzeniami psychicznymi w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, rodzice/ opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracownicy ośrodków i instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Cele projektu:

Kształtowanie umiejętności zawodowych i społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi wraz z ich otoczeniem poprzez kompleksową adaptację na rynku pracy.

Działania projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe (stworzenie Indywidualnego Planu Działania – 2 spotkania 2-godzinne z doradcą zawodowym + monitoring 2-godzinny),
 2. Poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologa – 12 spotkań 1-godzinnych),
 3. Warsztaty „Przygotowanie do pracy” (3 dni 4-godzinnych zajęć),
 4. Staż u pracodawcy (3 miesiące, 200 godzin),
 5. Aktywizacja społeczna (3 zorganizowane wyjścia),
 6. Pośrednictwo pracy (3 spotkania),
 7. Spotkania grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych (4 razy w miesiącu),
 8. Wsparcia trenera podczas zatrudnienia wspomaganego.

Więcej informacji:

www.akademie.com.pl

http://www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

image001

Projekt był  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowany przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Objął on wsparciem 20 (8K i 12M) osób z niepełnosprawnością intelektualna i/lub z zaburzeniami psychicznymi.

Cele projektu:

Wzrost zdolności do zatrudnienia 20 osób z niepełnosprawnością  intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym poprzez kompleksową adaptację na rynku pracy

Działania projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe(stworzenie Indywidualnego Planu Działania – 2 spotkania 2-godzinne z doradcą zawodowym),
 2. Szkolenia „Podstawy obsługi komputera”( 60 godzin dydaktycznych w 4 grupach po 5 osób – 2 razy w tygodniu w okresie X 2013 – I 2014)
 3. Szkolenie wyjazdowe (3 dni: „Wizaż” (6h), „Kreowanie wizerunku i savoir vivre w pracy” (6h) oraz poradnictwo psychospołeczne (6h))
 4. Poradnictwo psychologiczne(indywidualne wsparcie psychologa – 12 spotkań 2-godzinnych)
 5. Staż u pracodawcypod opieką trenera pracy (3 miesiące, 210 godzin – po 70 h miesięcznie – 2 edycje w terminie II – IV 2014 i V – VII 2014)
 6.  Pośrednictwo pracy(3 spotkania),

W latach 2011 – 2012 realizowany był projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”- ‘Odważni do pracy’.

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, realizowany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Objął wsparciem 74 osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 14 osób z głęboką niepełnosprawnością z terenu województwa pomorskiego.

Cele projektu
Zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim.

Działania projektu

 1. Indywidualne spotkania z psychologiem– w zależności od potrzeby uczestnika.
 2. Stworzenie indywidualnego planu działania– spotkania z doradcą zawodowym w celu diagnozy predyspozycji zawodowych oraz znalezienia odpowiedniego miejsca pracy.
 3. Warsztaty w zakresie umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy.
 4. Aktywizacja społeczna– działania rozwijające umiejętności społeczne.
 5. Zatrudnienie wspomagane/ staż– aktywność zawodowa u pracodawcy przy wsparciu trenera pracy i pośrednika pracy (w znalezieniu ofert pracy).
 6. Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze (grupy wsparcia)– udzielenie wsparcia również rodzinom osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

Więcej informacji:
ODWAŻNI do pracy!

W latach 2011 – 2012 realizowany był projekt „PINI – Program Integracji Niepełnosprawnych Intelektualnie” w partnerstwie z Akademią Kształcenia Zawodowego.

Finansowany przez EFS POKL.

Objął wsparciem 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Cele projektu
Utrzymanie i wzrost aktywności społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w taki sposób, aby umożliwić im pełną integrację społeczną i sprawne funkcjonowanie obywatelskie.

Działania projektu

 1. Indywidualne spotkania z psychologiem– dziesięć 2h spotkań z psychologiem.
 2. Indywidualny plan działania– 8h spotkań z doradcą zawodowym w celu znalezienia odpowiedniego miejsca zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy.
 3. Klub poczekalnia– rozwój aktywizacji społecznej i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Reintegracja zawodowa– aktywność zawodowa u pracodawcy w wymiarze 3 m – cy (240h), przy wsparciu trenera pracy i pośrednika pracy (w znalezieniu ofert pracy).
 5. Grupy wsparcia– udzielenie wsparcia również rodzinom, zajęcia psycho – edukacyjne w postaci pięciu 2h spotkań z udziałem animatora (psycholog) oraz osoby niepełnosprawnej.

W latach 2008 – 2010 realizowany był projekt w ramach programu pilotażowego „Trener pracy”.

Finansowany przez PFRON.

Objął wsparciem 57 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu zagwarantowane było:

 • Bezpośrednie wsparcie trenera na stanowisku pracy.
 • Wsparcie dla pracodawców i współpracowników podczas całego czasu trwania współpracy.
 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów z ośrodków wsparcia dla osób dorosłych.
 • Doradztwo zawodowe – pomoc w określeniu predyspozycji, możliwości, zainteresowań osoby z niepełnosprawnością intelektualną czyli wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Pomoc w znalezieniu pracy lub szkolenia odpowiadającego osobie z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do podjęcia pracy.
 • Grupy wsparcia dla pracujących i chcących pracować osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W latach 2008 – 2009 realizowany był projekt „ Bądź aktywny! Trening pracy”.

Finansowany przez EFS POKL, wdrażany przez WUP.

Objął szkoleniem 36 osób  z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

W latach 2006 – 2008 realizowany był projekt „BIZON”.

Finansowany przez EFS, wdrażany przez PFRON.

Objął wsparciem 128 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

„BIZON” zajmował się tworzeniem warunków do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową usługę wspomagania w zatrudnieniu, która obejmowała:

 • pomoc w określeniu predyspozycji, możliwości, zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną czyli wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
 • doradztwo i konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów z ośrodków wsparcia dla osób dorosłych
 • pomoc w znalezieniu pracy lub szkolenia odpowiadającego osobie z niepełnosprawnością intelektualną
 • pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do podjęcia pracy
 • pomoc pracodawcy w uzyskaniu odpowiedniego pracownika
 • wsparcie dla pracodawców i współpracowników podczas całego czasu trwania współpracy
 • bezpośrednie wsparcie asystenta/trenera na stanowisku pracy
 • grupy wsparcia dla osób pracujących i poszukujących pracy.

Pozyskaliśmy do współpracy 28 pracodawców, którzy zatrudniają naszych klientów lub u których odbywały się praktyki, trening pracy lub wolontariat.

Odbywały się cotygodniowe spotkania grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym zainteresowanych aktywizacją zawodową na otwartym rynku pracy. W spotkaniach tych wzięły udział 103 osoby.

57 osobom udzielono pomocy w wyszukaniu, dotarciu i ukończeniu szkolenia dostosowanego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Finansowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Objął wsparciem 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trwał 6 miesięcy.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność