Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PLACÓWKI EDUKACYJNE

Niepubliczna
Podstawowa Szkoła Specjalna

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza
ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk
tel./fax. 58 342 01 33
Facebook

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Organizacja roku szkolnego

 • 01 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna;
 • 04 – 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe;
 • 01 – 06 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie.

Informacyjne spotkania z rodzicami

 • 31 sierpnia 2020 r. w godzinach i formie ustalonej z wychowawcą – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2020/2021
 • 16 listopada 2020 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO
 • 25 stycznia 2021 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO

– podsumowanie I półrocza

 • 19 kwietnia 2021 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO
 • 21 czerwca 2021 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO

– podsumowanie II półrocza

Uroczystości szkolne i imprezy okolicznościowe na rok szkolny 2020/2021

 • 09.2020 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 • 09.2019 – Dzień Chłopaka
 • 10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej
 • październik miesiącem AAC
 • 11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości
 • 11.2020 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 11.2020 – Andrzejki
 • 12.2020 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 12.2020 – Mikołajki
 • 12.2020 – Dzień Patrona Szkoły
 • 12. 2020 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • 03.2021 – Dzień Kobiet
 • 03.2021 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • kwiecień 2021 – Dzień Ziemi
 • 04.2021 – Święto Książki
 • 05.2021 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 06.2021 – Święto Rodziny
 • maj 2021 – rowerowy maj
 • czerwiec 2021 – Bal absolwenta
 • 06.2021 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły, jest wniosek złożony do dyrektora szkoły  przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata.

POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzic/prawny opiekun kandydata składa następującą dokumentację:

1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

2) dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji oraz zakresu wsparcia poza edukacyjnego,

3) orzeczenie o niepełnosprawności.

Dyrektor i psycholog szkolny spotykają się z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata oraz kandydatem na ucznia w celu przeprowadzenia wywiadu.

Dyrektor wraz z psychologiem szkolnym (można ten zespół poszerzyć, tworząc „komisję rekrutacyjną”) dokonują analizy dokumentów oraz wniosków z wywiadu.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły, która powinna uwzględniać:

– rodzaj i stopień niepełnosprawności ucznia,

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego uczniowi (orzeczenie PPP, dokumentacja medyczna, wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby ludzkie, sprzętowe itp., aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby ucznia),

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego rodzinie (wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby rodziny).

O decyzji komisji rekrutacyjnej rodzic/opiekun prawny kandydata powiadamiany jest pisemnie.

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W budynku przy ulicy Jagiellońskiej w Gdańsku tworzymy przestrzeń edukacji dla młodszych i starszych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną: ruchową, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem.

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma własną drogę rozwoju, dlatego naszą pracę opieramy na  małych grupach uczniowskich, które pozwalają na autentyczne relacje nauczyciela z każdym z uczniów oraz na indywidualnych programach uczniów realizowanych przez zespół nauczycieli, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów, psychologów, asystentów. Organizacją nauki i metodami pracy umożliwiamy uczniom wykorzystanie w pełni  ich potencjału, a największymi naszymi sojusznikami w codziennej pracy są ich rodziny. Warunki lokalowe oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiają uczniom jak najbardziej bezpieczny, komfortowy i samodzielny udział w procesie edukacji i terapii. Tworzymy  środowisko do skutecznego porozumiewania się i budowania relacji w grupie, stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Umożliwiamy uczniom  aktywność własną, odkrywanie mocnych stron  i talentów. Dbamy o systematyczny rozwój kompetencji i umiejętności, szczególną uwagę poświęcając tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą mu przydatne po ukończeniu szkoły w dorosłości.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas: