Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI logo 60 lat

PLACÓWKI EDUKACYJNE

Niepubliczna
Podstawowa Szkoła Specjalna

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza
ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk
tel./fax. 58 342 01 33
Facebook

Organizacja roku szkolnego

 • 01 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 31 października 2022 r. – przerwa w zajęciach dydaktycznych; szkoła zamknięta;
 • 1 i 11 listopada 2022 r. – szkoła zamknięta;
 • 23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna:
  23 grudnia 2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy
  27 – 30 grudnia 2022 – przerwa w zajęciach dydaktycznych; szkoła zamknięta;
 • 6 stycznia 2023 r. – szkoła zamknięta;
 • 16 – 29 stycznia 2023 r. – ferie zimowe; dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
  6 kwietnia 2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
  7 – 10 kwietnia 2023 – szkoła zamknięta;
  11 kwietnia 2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 1 – 3 maja 2023 – szkoła zamknięta;
 • 8,9 czerwca 2023 – szkoła zamknięta;
 • 23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie.

Informacyjne spotkania z rodzicami

 • 12.09.2022 godzina 17:15 oraz 14.09.2022 godzina 10.00
 • 21.11.2022 godzina 17.00
 • 09.01.2023 godzina 17:00 oraz 11.01.2023 godzina 10.00
 • 20.03.2023 godzina 17.00
 • 12.06.2023 godzina 17:00 oraz 14.06.2023 godzina 10.00

Uroczystości szkolne i imprezy okolicznościowe

 • 01.09.2022 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 • 29.09.2022 – Turniej Boccia
 • 30.09.2022 – Dzień Chłopaka
 • 05.10.2022 – ognisko integracyjne
 • 14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 17-21.10.2022 – Tydzień Białej Laski
 • październik miesiącem AAC
 • 10.11.2022 – Narodowe Święto Niepodległości
 • 29.11.2022 – Andrzejki
 • 02.12.2022 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 06.12.2022 – Mikołajki oraz Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 • 13.12.2022 – Dzień Patrona Szkoły
 • 22.12. 2022 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • 12.01.2023 – bal karnawałowy
 • 28.02.2023 – Dzień Chorób Rzadkich
 • 08.03.2023 – Dzień Kobiet
 • 15.03.2023 – Dzień Otwarty Szkoły
 • 04.04.2023 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • 21.04.2023 – Dzień Ziemi
 • 24-28.04.2023 – Tydzień Święta Książki
 • 05.05.2023 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • maj 2023 – rowerowy maj
 • 19.05.2023 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
 • 01.06.2023 – Święto Rodziny
 • 07.06.2023 – Bal absolwenta
 • 23.06.2023 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły, jest wniosek złożony do dyrektora szkoły  przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata.

POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzic/prawny opiekun kandydata składa następującą dokumentację:

1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

2) dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji oraz zakresu wsparcia poza edukacyjnego,

3) orzeczenie o niepełnosprawności.

Dyrektor i psycholog szkolny spotykają się z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata oraz kandydatem na ucznia w celu przeprowadzenia wywiadu.

Dyrektor wraz z psychologiem szkolnym (można ten zespół poszerzyć, tworząc „komisję rekrutacyjną”) dokonują analizy dokumentów oraz wniosków z wywiadu.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły, która powinna uwzględniać:

– rodzaj i stopień niepełnosprawności ucznia,

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego uczniowi (orzeczenie PPP, dokumentacja medyczna, wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby ludzkie, sprzętowe itp., aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby ucznia),

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego rodzinie (wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby rodziny).

O decyzji komisji rekrutacyjnej rodzic/opiekun prawny kandydata powiadamiany jest pisemnie.

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W budynku przy ulicy Jagiellońskiej w Gdańsku tworzymy przestrzeń edukacji dla młodszych i starszych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną: ruchową, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem.

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma własną drogę rozwoju, dlatego naszą pracę opieramy na  małych grupach uczniowskich, które pozwalają na autentyczne relacje nauczyciela z każdym z uczniów oraz na indywidualnych programach uczniów realizowanych przez zespół nauczycieli, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów, psychologów, asystentów. Organizacją nauki i metodami pracy umożliwiamy uczniom wykorzystanie w pełni  ich potencjału, a największymi naszymi sojusznikami w codziennej pracy są ich rodziny. Warunki lokalowe oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiają uczniom jak najbardziej bezpieczny, komfortowy i samodzielny udział w procesie edukacji i terapii. Tworzymy  środowisko do skutecznego porozumiewania się i budowania relacji w grupie, stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Umożliwiamy uczniom  aktywność własną, odkrywanie mocnych stron  i talentów. Dbamy o systematyczny rozwój kompetencji i umiejętności, szczególną uwagę poświęcając tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą mu przydatne po ukończeniu szkoły w dorosłości.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar