Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PLACÓWKI EDUKACYJNE

Niepubliczna
Podstawowa Szkoła Specjalna

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza
ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk
tel./fax. 58 342 01 33
Facebook

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • 4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 1 i 11 listopada 2023 r. – szkoła zamknięta;
 • 23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna:
 • 27 – 29 grudnia 2023 r. – przerwa w zajęciach dydaktycznych; szkoła zamknięta;
 • 1 – 5 stycznia 2024 r. – szkoła zamknięta;
 • 29 stycznia – 9 lutego 2024 r. – ferie zimowe; dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 28 marca – 2 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 28 marca 2024 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 29 marca 1 kwietnia 2024 r. – szkoła zamknięta;
 • 2 kwietnia 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 29 kwietnia – 3 maja 2024 r. – szkoła zamknięta;
 • 30, 31 maja 2024 r. – szkoła zamknięta;
 • 21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – ferie letnie.


INFORMACYJNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • 11.09.2023 godzina 17:00 oraz 12.09.2022 godzina 9.30
 • 6.11.2023 godzina 17.00 – 18:30 – spotkania w formie konsultacji indywidualnych
 • 22.01.2024 godzina 17:00 oraz 24.01.2024 godzina 9.30
 • 22.04.2024 godzina 17.00 – 18:30 – spotkania w formie konsultacji indywidualnych
 • 10.06.2024 godzina 17:00 oraz 12.06.2024 godzina 9.30


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

 • 4.09.2023 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 • 11-15.09.2023 – Sprzątanie świata
 • 4.10.2023 – ognisko integracyjne (spotkanie z absolwentami)
 • 5.10.2023 – II Jesienny Turniej Bocci
 • 13.10.2023 – Dzień Edukacji Narodowej
 • październik miesiącem AAC
 • 10.11.2023 – Narodowe Święto Niepodległości
 • 1.12.2023 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 6.12.2023 – Mikołajki
 • 13.12.2023 – Dzień Patrona Szkoły
 • 22.12. 2023 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • 11.01.2024 – bal karnawałowy
 • 28.02.2024 – Dzień Chorób Rzadkich
 • marzec (data zostanie podana później) – Dzień Otwarty Szkoły
 • 27.03.2024 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • 22.04.2024 – Dzień Ziemi
 • 23.04.2024 – Święto Książki
 • 6.05.2024 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • maj – rowerowy maj
 • 20.05.2024 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
 • 5.06.2024 – Święto Rodziny
 • 14.06.2024 – Bal absolwenta
 • 21.06.2024 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły, jest wniosek złożony do dyrektora szkoły  przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata.

POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzic/prawny opiekun kandydata składa następującą dokumentację:

1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

2) dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji oraz zakresu wsparcia poza edukacyjnego,

3) orzeczenie o niepełnosprawności.

Dyrektor i psycholog szkolny spotykają się z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata oraz kandydatem na ucznia w celu przeprowadzenia wywiadu.

Dyrektor wraz z psychologiem szkolnym (można ten zespół poszerzyć, tworząc „komisję rekrutacyjną”) dokonują analizy dokumentów oraz wniosków z wywiadu.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły, która powinna uwzględniać:

– rodzaj i stopień niepełnosprawności ucznia,

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego uczniowi (orzeczenie PPP, dokumentacja medyczna, wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby ludzkie, sprzętowe itp., aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby ucznia),

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego rodzinie (wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby rodziny).

O decyzji komisji rekrutacyjnej rodzic/opiekun prawny kandydata powiadamiany jest pisemnie.

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W budynku przy ulicy Jagiellońskiej w Gdańsku tworzymy przestrzeń edukacji dla młodszych i starszych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną: ruchową, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem.

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma własną drogę rozwoju, dlatego naszą pracę opieramy na  małych grupach uczniowskich, które pozwalają na autentyczne relacje nauczyciela z każdym z uczniów oraz na indywidualnych programach uczniów realizowanych przez zespół nauczycieli, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów, psychologów, asystentów. Organizacją nauki i metodami pracy umożliwiamy uczniom wykorzystanie w pełni  ich potencjału, a największymi naszymi sojusznikami w codziennej pracy są ich rodziny. Warunki lokalowe oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiają uczniom jak najbardziej bezpieczny, komfortowy i samodzielny udział w procesie edukacji i terapii. Tworzymy  środowisko do skutecznego porozumiewania się i budowania relacji w grupie, stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Umożliwiamy uczniom  aktywność własną, odkrywanie mocnych stron  i talentów. Dbamy o systematyczny rozwój kompetencji i umiejętności, szczególną uwagę poświęcając tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą mu przydatne po ukończeniu szkoły w dorosłości.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność