Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI logo 60 lat

NASZE PLACÓWKI

Ośrodek Wczesnej Interwencji
i Wspomagania Rozwoju

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk
tel. 58 553 41 36 | kom. 508 186 021
Email: owi@psoni.gda.pl
Facebook

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgi dziecięcej lub
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1138), Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Cele realizowane w stosunku do dziecka:

 • poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania
 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych
 • wyzwalanie i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach
 • pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności
 • umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym.

Cele realizowane w stosunku do rodziców:

 • pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka
 • pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka
 • pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej i szerokiej
 • mobilizacja do aktywnego życia – nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych

Realizowane projekty:

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar