Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

NASZE PLACÓWKI

Zespół
Mieszkań Społecznych

Zespół Mieszkań Społecznych
ul. Stanisława Dąbka 6 80-180 Gdańsk
tel. 695 944 168
Facebook

To kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w obszarze samodzielnego zamieszkania, w ramach którego realizujemy m.in.:

 • Diagnozę środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze potrzeb i możliwości związanych z samodzielnym zamieszkaniem.
 • Prowadzenie treningów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Tworzenie warunków do maksymalnej samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających
  w otwartym środowisku poprzez bieżące wspieranie organizacji ich codziennego życia (m.in. asystowanie w zarządzaniu pieniędzmi, czasem wolnym, przygotowywaniu posiłków i inne).
 • Współpracę z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przygotowują się bądź mieszkają samodzielnie.
 • Współpracę z pracownikami placówek dziennego pobytu: Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i innymi środowiskami wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przygotowują się do samodzielnego mieszkania lub mieszkają samodzielnie
 • Współtworzenie Gdańskiego Modelu Mieszkań Społecznych oraz udział w innych inicjatywach dotyczących usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu własnych gospodarstw domowych (na terenie całego kraju).

Do Zespołu Mieszkań Społecznych (ZMS) należą :

 1. Zespół Mieszkań ze Wsparciem „Nasz Dom” przy ul. Stanisława Dąbka w Gdańsku, w którym mieści się 17 samodzielnych mieszkań, gdzie od roku 2007 mieszkają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
  W tym miejscu również odbywają się treningi mieszkaniowe oraz realizowana jest usługa weekendowa (wytchnieniowa) dla osób bardziej zależnych.
 2. Mieszkanie chronione (wspomagane) przy ul. Świrskiego w Gdańsku, gdzie od czerwca 2016 roku mieszkają trzy osoby.
 3. Mieszkanie chronione (wspomagane) przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku, gdzie od początku 2018 roku mieszkają cztery osoby.
 4. Mieszkanie chronione (wspomagane) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdańsku, gdzie od początku 2020 roku mieszkają cztery osoby.
 5. Ciągle się rozwijamy 🙂

Realizowane projekty

logo fundusze europejskie - program regionalny, logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego, logo europejskiego funduszu społecznego unii europejskiej

Cel projektu:
Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

Oferta:
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.
Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska.
Do udziału w ofercie realizowanej przez PSONI Koło w Gdańsku zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wsparcie obejmuje:
– wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
– indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
– treningi pracy (próbki pracy i praktyki)
– pośrednictwo pracy
– wsparcie trenera pracy
– monitoring zatrudnienia – realizacja zatrudnienia wspomaganego

Projektem zostanie objętych łącznie 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 05.2022r.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 697 011 969
– drogą mailową pod adresem: bizon@psoni.gda.pl

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

logo fundusze europejskie - program regionalny, logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego, logo europejskiego funduszu społecznego unii europejskiej

Cel projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywności Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Oferta:          
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.
Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska.
Do udziału w ofercie realizowanej przez PSONI Koło w Gdańsku zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wsparcie obejmuje:
– pogłębiona diagnoza i opracowanie ścieżki reintegracji
– wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
– specjalistyczna usługa weekendowej opieki w postaci pobytów weekendowych przy wsparciu asystenta osoby niepełnosprawnej (realizowana w Zespole Mieszkań ze Wsparciem „Nasz Dom” przy ul. Stanisława Dąbka 6 w Gdańsku
Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem indywidualnego asystenta.        

Realizacja projektu zapewnia wsparcie 30 osobom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Grupą docelową  stanowią  w szczególności osoby wymagające wsparcia w postaci weekendowej specjalistycznej opieki oraz ich rodziny/opiekunowie wymagające/y wsparcia w zakresie usługi wytchnieniowej.

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 322,00 zł, z czego 5 298 323,7 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Nasz Dom – wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekty współfinansowane ze środków PFRON

 1. Tytuł projektu: „Nasz Dom – wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu”
 2. Nr umowy o dofinansowanie: ZZO/000295/11D z dnia 26.03.2019
 3. Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 4. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
 5. Nazwa zadania: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
 6. Rodzaj projektu: projekt wieloletni
 7. Termin realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2022
 8. Okresy finansowania:
  • I okres: 01.04.2019 -31.03.2020
  • II okres: 01.04.2020 -31.03.2021
  • III okres: 01.04.2021 -31.03.2022
 9. Uczestnicy projektu – Zadanie adresowane jest do osób niepełnosprawnych, w tym:
  • 16-osobowej grupy beneficjentów przebywających na stałe w placówce „Nasz
   Dom” – przy ul. Płk. Dąbka w Gdańsku,
  •  15 osób wyżej funkcjonujących, po uprzednim treningu mieszkaniowym (7 w I
   okresie realizacji projektu + 4 osoby w II okresie realizacji projektu +4 osoby w III
   okresie realizacji projektu), które podjęły samodzielne zamieszkanie (przy ul.
   Świrskiego oraz w 2018 roku przy ul. Dolne Młyny),
  • 12 osób, które wezmą udział w treningu mieszkaniowym (4 osoby w I okresie
   realizacji projektu + 4 osoby w II okresie realizacji projektu +4 osoby w III okresie
   realizacji projektu).
 10. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu w sposób ciągły:
  • Asysta w porze nocnej
  • Indywidualna asysta w czynnościach dnia codziennego
  • Grupowy trening umiejętności społecznych
  • Organizacja czasu wolnego
  • Wsparcie w utrzymaniu kondycji zdrowotnej i fizycznej
  • Indywidualny trening mieszkaniowy
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Zajęcia psychoedukacyjne grupowe
  • Komunikacja
  • Współpraca z rodzicami i opiekunami.
 11. Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia sprawności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w prowadzeniu samodzielnego życia oraz wzrost kompetencji umożliwiających im pełnienie różnorodnych ról społecznych i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 12. Telefon kontaktowy:

695-944-168 – Koordynator projektu Danuta Wójcicka

„Trening samodzielności w Zespole Mieszkań Wspomaganych „Nasz Dom”

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar