Logo Psoni

Misja, cele i zadania Stowarzyszenia

Naszą misją jest:

 • Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:

 • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Nasze zadania to:

 • Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka
 • Inicjowanie rozwiązań prawnych, współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej
 • Organizowanie i prowadzenie placówek, programów, projektów służących rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowaniu do pracy i zatrudnieniu, wspieraniu w: zamieszkiwaniu, realizacji zainteresowań kulturalnych i sportowych, spędzaniu czasu wolnego, samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomoc prawna, terapeutyczna, życiowa oraz informacja dla ich rodzin.
 • Szkolenia rodziców i profesjonalistów
 • Działalność wydawnicza i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych i budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie koło stowarzyszenia:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
 • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Galeria „Świętojańska”
 • Orkiestra „Vita Activa”
 • Program ECEKON
 • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BIZON”
 • Zespół Mieszkań Wspomaganych