Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI logo 60 lat
Screenshot 2022-06-30 at 00.11.12

PSONI

Projekt „RODZINA” – Psychologiczne wsparcie dla rodzin

Herb Miasta Gdańsk
Sfinansowanano ze środków Miasta Gdańska

 PROJEKT RODZINA
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku

 

Projekt został napisany z myślą, aby uzupełnić brakujący, a jakże ważny element, jakim jest objęcie opieką rodziców /opiekunów ON w całym procesie szeroko pojętej rehabilitacji od momentu przyjścia na świat. Jest to szczególny czas dla rodziny, bardzo trudny, stawiający mnóstwo pytań bez odpowiedzi, okres wyborów i podejmowania decyzji życiowych dotyczących dziecka jak i pozostałych jej członków.

Celami głównymi projektu są:
-> poprawa w zakresie ogólnego funkcjonowania psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
-> poprawa jakości życia osób będących w trudnościach i kryzysach psychicznych spowodowanych przyjściem na świat dziecka z niepełnosprawnościami,
-> sprawowaniem stałej opieki nad zależnym dzieckiem oraz stabilizacja stanu psychicznego i uniknięcie syndromu wypalenia w opiece nad osobą z niepełnosprawnością (ON).

Działania realizowane w ramach projektu mają za zadanie wyposażyć rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnością w stosowne umiejętności wspomagające redukcję napięcia i stresu oraz budowanie/odbudowania relacji rodzinnych, często bardzo zaniedbanych z uwagi na całkowite wykluczenie społeczne związane z opieką nad osobą zależną/niesamodzielną.

Bezpośrednimi odbiorcami działań są mieszkańcy Gdańska – opiekunowie/rodzice osób z niepełnosprawnością, znajdujący się w kryzysie psychicznym bądź borykający się z problemami psychicznymi, jak również pośrednio ich niepełnosprawne dzieci/podopieczni.

– Planujemy objąć wsparciem minimum 25 rodzin.
– Bezpośrednie działania realizowane będą w ciągu 3 lat trwania projektu.

Kluczowe działania skierowane do osób potrzebujących wsparcia to m.in.:

1. Indywidualne terapeutyczne wsparcie psychologiczne, którego efektem będzie wzrost motywacji do działania oraz osiągniecie harmonii w życiu osobistym rodziców/opiekunów ON. Spotkania z psychologiem pomogą im wziąć odpowiedzialność za swój nastrój, stan emocjonalny, radzenie sobie ze stresem i lękiem, wskażą sposoby i formy efektywnego odpoczynku i dbania o swoje potrzeby, jak również wzmocnią umiejętności radzenia sobie w stanach kryzysowych i zapobiegania stanom skrajnym, jakim są depresja, załamanie nerwowe, choroba psychiczna. Przewidzianym rezultatem podejmowanych działań będzie stworzenie Indywidualnego Planu Pierwszej Pomocy Psychologicznej dla każdego rodzica i opiekuna uczestniczącego w spotkaniach z psychologiem.

2. Grupowe spotkania psychoedukacyjne, które służyć będą w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością własnego dziecka, wymianie doświadczeń pomiędzy rodzicami, ale przede wszystkich umiejętności sprawowania opieki nad osobą zależną przy kluczowym uwzględnieniu własnych potrzeb, dbałości o własną higienę psychiczną, jak również utrzymywanie równowagi pomiędzy tym, czego potrzebuje niepełnosprawne dziecko a tym, co rodzic faktycznie zapewnia. Częste zapętlenie się w opiece nad niepełnosprawną osobą powoduje, że rodzice/opiekunowie realizują działania wykraczające poza realne potrzeby dziecka – co w konsekwencji prowadzi do bardzo złej kondycji psychicznej rodzica, permanentne zmęczenie, wypalenie, czasem nawet niechęć do życia. W wybranych spotkaniach uczestniczyć będą zaproszeni prelegenci, specjaliści, którzy w swoich wystąpieniach podejmą tematy dotyczące różnych aspektów życia z dzieckiem z niepełnosprawnościami, między innymi ergonomia czynności codziennych (podnoszenie, przesadzanie), trudnej decyzji posiadania kolejnego dziecka, czy zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Realizacja spotkań z prelegentami ma zobrazować rodzicom/opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami, że przy wsparciu odpowiednich instytucji i sprzętu, nie zostają z niepełnosprawnością swojego dziecka sami. Dostają wskazówki gdzie szukać określonych rozwiązań, form wsparcia i innych usług skierowanych dla osób z niepełnosprawnością i ich
rodzin.

3. Terapia rodzinna, realizowana zarówno w placówce jak i środowisku, traktująca rodzinę jako system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ,  ma za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu problemów, z którymi boryka się rodzina, a także w rozpoznaniu ich przyczyn. Wydarzenie, jakim jest przyjście na świat dziecka i spotkanie z nim tuż po urodzeniu, to ważny i niezwykle przełomowy moment w życiu każdej rodziny. Kiedy u dziecka zostaje zdiagnozowana niepełnosprawność, rodzina przeżywa szok, potem kryzys
emocjonalny, który może być połączony z silną huśtawką uczuć takich jak nadzieja, ale i głęboki smutek i rozpacz. Rodzi się mnóstwo pytań, na które nie sposób znaleźć odpowiedzi. W takiej sytuacji wizyta w miejscu zamieszkania umożliwi w sposób pełny zdiagnozowanie systemu w
jakim funkcjonują wszyscy członkowie rodziny.

Wsparciem objętych zostanie minimum 25 rodzin mieszkających w Gdańsku.

Rekrutacja prowadzona będzie wśród mieszkańców Gdańska (w tym m.in.: dystrybucja informacji do ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością, miejskich urzędów i podmiotów realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością).

Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest przede wszystkim zweryfikowany przez koordynatora merytorycznego poziom problemów psychicznych oraz stopień izolacji beneficjentów wynikający ze złego stanu zdrowia psychicznego.

Działania rekrutacyjno-diagnostyczne będą odbywały się przez cały czas trwania projektu.

REKRUTACJA:
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsk 

„W związku z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 60 godzin superwizji pracy zespołu projektowego w zakresie pracy na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością – Uczestników projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku

Termin składania oferty cenowej: 26.11.2021 r.

Pobierz szczegółowe informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PSONI/ZS/2019 – dotyczy dostawy samochodu osobowego typu mikrobus – dziewięcioosobowego (8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 i 3 -Klauzula inf. i oświadczenie – RODO

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. Zapytania ofertowego nr 1/PSONI/ZS/2019

do Wykonawców

Dot. Zapytania ofertowego nr 1/PSONI/ZS/2019 w sprawie udzielenia zamówienia na : Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus – dziewięcioosobowego (8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z niefabrycznym przyciemnieniem?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z niefabrycznym przyciemnieniem, przy zachowaniu wszystkich warunków gwarancji obowiązujących w odniesieniu do w/w. Tym samym wprowadza zmianę do „Specyfikacji pojazdu” w pkt. 19.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgłowych przednich?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych przednich. Tym samym wprowadza zmianę do „Specyfikacji pojazdu” w pkt. 20 w w/w zakresie.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza czujniki parkowania tylko tył?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza czujniki parkowania wyłącznie tył jako obligatoryjny element wyposażenia samochodu. Tym samym wprowadza zmianę do „Specyfikacji pojazdu” w pkt. 20 w w/w zakresie.

Pytanie nr 4

Czy dopuścicie samochód który zamiast automatycznej blokady drzwi podczas jazdy posiada manualną blokadę drzwi podczas jazdy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza manualną blokadę drzwi podczas jazdy.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści II i III rząd siedzeń w formie kanapy trzyosobowej połączoną z podłokietnikami i opcją szybkiego demontażu bez regulacji oparcia zamiast siedzeń pojedynczych?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Z uwagi na przeznaczenie przedmiotu zamówienia i potrzeby osób korzystających z pojazdu, Zamawiający nie dopuszcza II i III rzędu siedzeń w formie kanapy trzyosobowej.

Dostęp do informacji dotyczących zamówień publicznych i przetargów znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w Aktualnościach.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar