Logo Psoni

Odpowiedź na oświadczenie PFRON opublikowane w dniu 13 marca 2017

W odpowiedzi na Oświadczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikowane dnia 13 marca 2017 roku na stronie PFRON, chcielibyśmy stwierdzić, co następuje.
Pan Piotr Śliwowski opisał bardzo szczegółowo przebieg konkursu i każde napisane przez niego zdanie jest prawdziwe. Konkurs przebiegał dokładnie tak, jak napisano w oświadczeniu, a jego wyniki są dokładnie opisane w wyżej wymienionym piśmie.
Nie zgadzamy się jednak z opinią, że informacje medialne, które dotyczyły projektów naszej organizacji były informacjami nieprawdziwymi.
Przygotowany materiał miał na celu pokazać skutki społeczne braku finansowania naszych projektów i postawić pytanie, czy tego typu działania powinny być finansowane z grantów.
Poza tym, chcieliśmy zastanowić się nad jakością subiektywnych ocen ekspertów, którzy, według nas, nie są w stanie prawidłowo ocenić działań tak innowacyjnych, jak działania orkiestry, o czym świadczą ich wypowiedzi.
Nie wiemy, na przykład, na jakiej podstawie ekspert stwierdził, że „wnioskodawca ma braki w zasobach rzeczowych, niezbędnych do realizacji projektu”, podczas gdy jesteśmy przekonani, że żadna orkiestra czy zespół nie dysponuje tak dużym i cennym zbiorem instrumentów gromadzonych przez lata dzięki wsparciu PFRON.
Trudno dyskutować z kimś, kto rehabilitację w placówce rozumie tak dosłownie, że koncert prezentujący efekty pracy orkiestry oraz będący najdoskonalszą formą terapii społecznej i włączania nie ma dla niego związku z zaplanowanymi formami wsparcia.
Niestety, zgodnie z regulaminem konkursu, nie mogliśmy podjąć dyskusji z ekspertami, ponieważ „Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).” (Załącznik nr 2 do zasad wspierania realizacji zadań – VIII.Odwołania od wyników oceny merytorycznej) ,a nie wówczas kiedy się z nią po prostu nie zgadza i uważa ją za złą.

W piśmie z dnia 10.03.2017 r. wysłanym do Prezesa Zarządu PFRON Pana Roberta Kwiatkowskiego jeszcze raz szczegółowo opisalismy nasze projekty i przewidywane skutki braku ich dofinansowania. Wspomnieliśmy także, że dotychczas nasze działania oceniane były bardzo wysoko i nigdy nie spotkały się z odmową dofinansowania. Jesteśmy Stowarzyszeniem rodziców z wieloletnim doświadczeniem, którzy od lat budują system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym kraju. O jakości naszej pracy świadczą nie tylko opinie naszych podopiecznych, ale również liczne nagrody, które Stowarzyszenie otrzymało przez cały okres swojego istnienia.
W ostatnich miesiącach wskazani zostaliśmy również jako przedstawiciele Polski na obchodach Dniu Zespołu Downa z siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Dotychczas nasza współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych układała się bez zarzutu i mamy nadzieję, że nadal tak będzie.
Rozumiemy, z opublikowanego przez PFRON oświadczenia, że nasze, znajdujące się na liście rezerwowej wnioski, mogą spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia już w kwietniu.
Zarząd PSONI Gdańsk