Logo Psoni

Jak uzyskać pomoc finansową w ramach Modułu III

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych;

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

👉uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
👉uczestnikami środowiskowych domów samopomocy
👉podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,
👉podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
👉uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
👉pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
👉pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych,

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi:

👉w ramach Modułu III programu – 5️⃣0️⃣0️⃣ zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące i w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie, o którym mowa

👉nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
👉W imieniu osób niepełnoletnich, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych dalej „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób.

‼️Uzyskanie pomocy finansowej w ramach modułu III programu nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy w innym module programu, z zastrzeżeniem, że w ramach każdego z modułów:

👉‼️Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie pomocy‼️,
👉w przypadku każdego podopiecznego wnioskować o pomoc można tylko raz, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w rozdziale X ust. 11.

Czyli: w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem posiadania takiej możliwości przez realizatora programu, dopuszcza się możliwość wypłaty świadczenia w formie gotówkowej w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą;

Wypłata przyznanego świadczenia w takiej sytuacji może nastąpić:

a. w siedzibie realizatora programu,
b. przekazem pocztowym,
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w aktualnym miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, przez pracowników realizatora programu,