Logo Psoni

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH        

Cel projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywności Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Oferta:          
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy
w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska.

Do udziału w ofercie realizowanej przez PSONI Koło w Gdańsku zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wsparcie obejmuje:

  • pogłębiona diagnoza i opracowanie ścieżki reintegracji
  • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  • specjalistyczna usługa weekendowej opieki w postaci pobytów weekendowych przy wsparciu asystenta osoby niepełnosprawnej (realizowana w Zespole Mieszkań ze Wsparciem „Nasz Dom” przy ul. Stanisława Dąbka 6 w Gdańsku

Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem indywidualnego asystenta.           
Projektem zostanie objętych 25 osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Grupą docelową  stanowią  w szczególności osoby wymagające wsparcia w postaci weekendowej specjalistycznej opieki oraz ich rodziny/opiekunowie wymagające/y wsparcia w zakresie usługi wytchnieniowej.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 09.2022r.           

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 603 430 666
– drogą mailową pod adresem: 
danuta.wojcicka@psoni.gda.pl

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 322,00 zł, z czego 5 298 323,7 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

loga