Logo Psoni

Oferta

Środowiskowego Domu Samopomocy to miejsce, które chce tworzyć warunki zapewniające Uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Wszelkie działania obejmują zawsze również wsparcie, pomoc i troskę o rodziny i bliskich Uczestników.

Relacje w placówce oparte są na:

 • szacunku,
 • partnerstwie,
 • zaufaniu,
 • akceptacji,
 • indywidualnym podejściu uwzględniającym mocne strony osoby,
 • wymaganiach uwzględniających stan aktualny i możliwości rozwoju,
 • tworzeniu warunków do przejawiania samodzielności we wszystkich sferach,
 • tworzeniu warunków rozwoju, poczucia tożsamości i zachowań adekwatnych do wieku.

Do zadań ŚDS należy:

 1. Prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu,
 2. Prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów socjalnych i życiowych,
 3. Prowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. Udzielanie wsparcia i poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego,
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. Propagowanie ochrony zdrowia psychicznego,
 7. Rehabilitacja społeczna,
 8. Niezbędna opieka,
 9. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
 10. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych,
 11. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy oraz pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia.

W/w zadania realizowane są poprzez:

 1. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe),
 2. Terapię pedagogiczną i logopedyczną,
 3. Zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne w formie zajęć indywidualnych i grupowych oraz w formie treningów umiejętności społecznych, treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningów spędzania czasu wolnego,
 4. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej realizowane z wykorzystaniem różnych technik;
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych głównie związanych z korzystaniem z uprawnień wynikających z niepełnosprawności lub innych potrzeb socjalnych i bytowych,
 6. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz organizację prelekcji, pogadanek i spotkań z lekarzami różnych specjalności,
 7. Niezbędną opiekę polegającą na wspieraniu w wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi i czynności pielęgnacyjnych,
 8. Rehabilitację ruchową indywidualną i grupową, gimnastykę, zajęcia usprawniające i ogólnorozwojowe,
 9. Wsparcie socjalne świadczone przez pracownika socjalnego PSOUU,
 10. Współpracę z innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym oraz innymi placówkami PSOUU,
 11. Organizację zajęć i spotkań integracyjnych,