Logo Psoni

Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem tworzącym bezpieczną atmosferę, która sprzyja podtrzymywaniu i rozwojowi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Świadczona pomoc ma charakter interdyscyplinarny – grono specjalistów wspiera Uczestników w ramach codziennych aktywności. Nasze działania obejmują również wsparcie rodziny i bliskich Uczestników.

Relacje w placówce opieramy na szacunku, partnerstwie, zaufaniu i akceptacji. Staramy się pracować w oparciu o indywidualne podejście akcentujące mocne strony danej osoby, uwzględniając równocześnie aktualny stan psychofizyczny i możliwości rozwoju. Istotne jest dla Nas tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu samodzielności we wszystkich sferach życia.

Do zadań ŚDS należy:

 1. Prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu,
 2. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych, rozwiązywania problemów socjalnych i życiowych,
 3. Prowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. Udzielanie wsparcia i poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego,
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. Nauka komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 7. Propagowanie ochrony zdrowia psychicznego,
 8. Rehabilitacja społeczna,
 9. Niezbędna opieka,
 10. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
 11. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych,
 12. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy oraz pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia.

W/w zadania realizowane są poprzez:

 1. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe).
 2. Terapię pedagogiczną i logopedyczną.
 3. Zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne w formie zajęć indywidualnych i grupowych oraz w formie treningów umiejętności społecznych, treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów, treningów spędzania czasu wolnego.
 4. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej realizowane z wykorzystaniem różnych technik.
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 6. Niezbędna opieka polegająca na wspieraniu w wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi i czynności pielęgnacyjnych.
 7. Rehabilitacja ruchowa – indywidualna i grupowa, gimnastyka, zajęcia
  usprawniające i ogólnorozwojowe.
 8. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi placówkami PSONI.
 9. Organizację zajęć i spotkań integracyjnych