Logo Psoni

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy PSOUU Koło w Gdańsku jest placówką typu B – przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 07.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami i/lub ich rodzinami.

Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami Domu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które posiadają ważną decyzję administracyjną. Wszyscy są mieszkańcami Gdańska, w wieku od 24 do 68 lat. Wszyscy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dom skierowany jest głównie dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, z głęboka i sprzężoną niepełnosprawnością.

Cele główne funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

  1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia poprzez różnego rodzaju treningi oraz udzielane wsparcie sychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne;
  2. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych Uczestników i ich rodzin;
  3. Poprawa funkcjonowania psychospołecznego Uczestników;
  4. Koordynacja oddziaływań rehabilitacyjnych wobec Uczestników we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
  5. Integracja społeczna Uczestników.