Logo Psoni

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku jest placówką typu B – przeznaczoną dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.

Placówka działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 07.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami.

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i
możliwości psychofizycznych Uczestników placówki. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami placówki są osoby:

– posiadające aktualną decyzję administracyjną;
– będące mieszkańcami Gdańska;
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest głównie dla osób z umiarkowanym, znacznym lub głębokim stopniem niepełnosprawności oraz sprzężoną niepełnosprawnością.

Cele główne funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

  1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia.
  2. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych Uczestników i ich rodzin.
  3. Poprawa funkcjonowania psychospołecznego Uczestników.
  4. Koordynacja oddziaływań rehabilitacyjnych wobec Uczestników we
    współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
  5. Integracja społeczna Uczestników.