Logo Psoni

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie,

obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 7 czerwca br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna w Gdańsku organizuje na terenie szkoły zajęcia opiekuńczo wychowawcze z zajęciami edukacyjnymi dla uczniów klas I-III, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia rewalidacyjne. Dyrektor NPSS decyduje, czy jest możliwość organizacji zajęć dla zgłoszonej grupy uczniów oraz ustala plan zajęć, o czym powiadamia rodziców bezpośrednio.

Udział uczniów w w/w zajęciach na terenie szkoły odbywa się na wniosek i za zgodą pisemną rodziców. Uczeń nie może być przyjęty na zajęcia jeśli nie przedstawi pisemnej zgody rodzica/ prawnego opiekuna.

Wszystkie zajęcia są zorganizowane zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Każdy rodzic, opiekun, uczeń przed przyjściem do szkoły musi zapoznać się z przyjętymi w szkole procedurami i wytycznymi oraz złożyć pisemne oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu PROCEDURY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM COVID-19 W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PSONI W GDAŃSKU.

Procedura_ZNPO_COVID-19

Załącznik-nr-3a-Zgody