Logo Psoni

Specjaliści

Nauczyciele

 • Koordynują pracę zespołów. Są odpowiedzialni za tworzenie, realizację i ewaluację IPET, planów pracy zespołów, a także indywidualnych planów zajęć dla uczniów. Prowadzą dokumentację wychowanków i zespołów. Powołują Zespoły Terapeutyczne.
 • Czuwają nad wszechstronnym rozwojem uczniów. Prowadzą grupowe i indywidualne zajęcia pedagogiczne, organizują różnego rodzaju aktywności dla wychowanków w tym imprezy i uroczystości szkolne.
 • Są odpowiedzialni za współpracę z rodzicami wychowanków. Pozostają w stałym kontakcie z rodzicami / opiekunami poprzez zeszyt do korespondencji. Na bieżąco, we współpracy z rodzicami, rozwiązują problemy. Udzielają indywidualnych konsultacji.
 • Uczestniczą w radach pedagogicznych i szkoleniowych. Mogą być członkami Zespołów powoływanych w OREW w celu wspierania działalności placówki. W miarę potrzeb i możliwości prowadzą Rady Szkoleniowe, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 • Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, nauczyciele-terapeuci wkraczają na ścieżkę awansu zawodowego.

Psycholodzy

 • Czuwają nad rozwojem psychicznym uczniów. Prowadzą obserwacje uczniów i organizują zajęcia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów, mające na celu między innymi naukę prawidłowych zachowań społecznych czy kształtowanie poczucia własnej wartości. Psychologowie starają się stworzyć warunki, w których uczniowie mogą realizować swoje możliwości oraz wyrażać potrzeby i emocje.
 • Wspierają rodziców podopiecznych poprzez indywidualne konsultacje dotyczące rozwoju dziecka i jego problemów. Prowadzą Klub Rodzica, w którym rodzice mogą uzyskać użyteczną wiedzę i podzielić się doświadczeniami. Tematyka Klubu Rodzica obejmuje nie tylko sprawy związane z wychowaniem dzieci, ale przede wszystkim potrzeby i problemy samych rodziców.
 • Wspierają w pracy nauczycieli i specjalistów Szkoły konsultując problemy związane z rozwojem i wychowaniem uczniów.
 • Zajmują się diagnozowaniem i sporządzaniem opinii psychologicznych na temat uczniów na użytek poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych instytucji.

Terapeuci zajęciowi

 • Są grupą ludzi, która na co dzień wykonuje szereg różnego rodzaju działań mających na celu zapewnieniu naszym uczniomszerszego udziału w życiu placówki, społecznym oraz w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej.
 • Prowadzą zajęcia rewalidacyjne w taki sposób, aby stworzyć możliwość rozwinięcia autonomii podopiecznego, jego socjalizację oraz wyposażyć go w maksymalną niezależność życiową, uwzględniającą indywidualne potrzeby i umiejętności każdego wychowanka.
 • Z zapałem angażują się w życie placówki, współorganizują wyjścia i wycieczki. Wraz z uczniami starają się zdobywać pierwsze miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Dbają o to, aby atmosfera w szkole była przyjazna i odpowiednia dla prawidłowego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia.

Nauczyciel komunikacji

 • Ocenia gotowość do porozumiewania się z innymi i dba o rozwój aktualnych umiejętności komunikacyjnych uczniów w sferze rozumienia i ekspresji.
 • Aranżuje sytuacje terapeutyczne, w których uczeń może być aktywny, obserwować wywołane przez siebie zmiany, dokonywać tych zmian kierując inną osobą – w ten sposób uczy się on, że ma wpływ na rzeczywistość, nabiera odrębności, niezależności, świadomości własnej sprawczości oraz czuje się rozumiany.
 • Dba, aby pracownicy szkoły pamiętali, że uczeń ma swoje upodobania, preferencje, uznawali prawo ucznia do wyboru rzeczy, stanów, czynności, starali się odczytać nawet najbardziej dyskretne komunikaty ucznia.
 • Wprowadza alternatywne bądź wspomagające metody porozumiewania się, aby uczeń chciał, znał sposób, miał o czym „mówić” oraz przekazywał innym swoje potrzeby, wrażenia i uczucia.
 • Zamiast słów, wprowadza do słownika ucznia znaki graficzne (piktogramy, obrazki, symbole), znaki manualne (gesty) lub znaki przestrzenno-dotykowe (np. przedmioty), kiedy nie może on mówić lub, gdy mówi niewyraźnie na tyle, by otoczenie rozumiało jego komunikaty.

Nauczyciel logopeda

 • Uczy jak prawidłowo żuć, przełykać, gryźć. Dobiera odpowiednie sztućce i naczynia.
 • Dba o rozwój kompetencji komunikacyjnych, bogacenie słownictwa, rozwój poznawczy i językowy.
 • Dokonuje diagnozy logopedycznej. Ocenia sprawność i koordynację narządów artykulacyjnych i układu oddechowego, realizację poszczególnych głosek oraz sposób porozumiewania się.
 • Prowadzi zajęcia indywidualne obejmujące ćwiczenia artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia gimnastyczno-logopedyczne i masaże.

Fizjoterapeuci zapewniają kompleksową opiekę terapeutyczną uczniom naszej szkoły poprzez:

 • ocenianie (w oparciu o konsultację z lekarzem rehabilitacji) stanu ucznia;
 • określenie możliwości ruchowych ucznia w celu ustalenia indywidualnego toku zajęć oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych;
 • wykorzystanie nowoczesnych form terapii do pracy z uczniami np. kinesionogy tapingu, PNF i inne;
 • dbanie o odpowiedni komfort pobytu w szkole poprzez terapię ułożeniową w salach, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia;
 • dobór odpowiedniego sprzętu ortopedycznego;
 • trening gier integracyjnych np. boccia;
 • przy istniejących, niemożliwych do usunięcia zmianach chorobowych, starają się osiągnąć możliwie najlepszy stan funkcjonalny ucznia; w miarę możliwości starają się zapobiegać postępowi choroby i utrzymywać sprawność ruchową.

Pracownik socjalny

 • Diagnozuje rodziny poprzez rozpoznanie sytuacji socjalno-bytowej i ukierunkowuje na uzyskanie odpowiedniej pomocy,
 • Udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, orzecznictwo – dzieci do 16 roku życia i dorośli po 16 roku życia, mieszkalnictwo wspomagane.
 • Udziela informacji o procedurach związanych z ubezwłasnowolnieniem, rentą socjalną i innych działaniach socjalnych dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Terapeuta wzroku

 • Dokonuje funkcjonalnej oceny widzenia uczniów.
 • Prowadzi zajęcia indywidualne obejmujące ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową oraz umiejętności wzrokowe; zajęcia indywidualne z uczniami niewidzącymi obejmują ćwiczenia poznawania pozawzrokowego oraz ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej.
 • Prowadzi zajęcia grupowe z zakresu stymulacji wielozmysłowej oraz relaksacji.
 • Dba o dostosowanie przestrzeni, form i metod pracy oraz pomocy dydaktycznych do potrzeb uczniów słabowidzących i niewidzących.