Logo Psoni

o nas

LOGO PLACÓWKA (1)

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP) została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie rodziców osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

NSPdP jest niepubliczną, trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wyróżnia nas bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, także w ramach zewnętrznych projektów docelowych (np. PFRON, UM Gdańsk i inne).

W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu.

Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez pracę w następujących dziedzinach:

 • gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne;
 • prace porządkowe;
 • prace biurowe;
 • rękodzieło artystyczne.

W ramach przysposobienia do pracy realizowany jest projekt własny Kawiarenka „Morze kawy”.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza oferuje uczniom i ich rodzinom:

 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza POZ i lekarza rehabilitacji;
 • pracę przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych. W czasie wolnym od zajęć edukacyjnych (np. okresy międzyświąteczne, ferie zimowe, wakacje) realizujemy zajęcia opiekuńczo-rekreacyjne;
 • konsultacje i pomoc w doborze indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wsparcie  w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;
 • wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb młodzieży;
 • pomoc  w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie;
 • tworzenie warunków  na rzecz  integracji  i  poczucia solidarności  z innymi rodzicami (możliwość uczestniczenia w prowadzonym przez psychologów Klubie Rodzica);
 • organizowanie spotkań, warsztatów i szkoleń dotyczących edukacji, opieki i wychowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wsparcie pracownika socjalnego udzielane uczniom i ich rodzinom.

NSPdP dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą:

 • wychowawców – oligofrenopedagogów, wszechstronnie wykształconych w zakresie nowoczesnych form terapii i rewalidacji;
 • specjalistów z zakresu: psychologii, logopedii, tyflopedagogiki, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, terapii pedagogicznej, muzyki, rytmiki, zajęć teatralnych i terapii zajęciowej;
 • instruktorów samoobsługi i czynności dnia osób słabowidzących i niewidomych;
 • fizjoterapeutów pracujących między innymi metodami: Bobath, SI, kombinezonów Dunag, Terapii Powięziowej, Kinesiotaping’u;
 • kadrą, którą tworzą osoby świadome niezwykłego charakteru swojego zawodu, którzy podjęli się trudu uzyskania wiedzy i zdobycia wysokich stopni zawodowych, dzięki czemu zapewniają naszym uczniom edukację i terapię na najwyższym poziomie;
 • kadrą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu i merytorycznym przygotowaniu do pracy z osobami z niepełnosprawnością, tworzy świat oparty na serdeczności, zrozumieniu, gotowości niesienia pomocy, wspieraniu i współpracy, realizując tym samym misję i Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ponadto NSPdP dysponuje bezpiecznymi i komfortowymi warunkami pobytu, edukacji i rehabilitacji:

 • małe grupy wychowawcze,
 • sale edukacyjne, terapeutyczne oraz pracownie wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów,
 • gabinety  psychologiczne, logopedyczne, sale rehabilitacyjne, gabinet do hydroterapii,  fizykoterapii, Salę Doświadczania Świata, salę do Integracji Sensorycznej,
 • łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • ścieżka sensoryczna i siłownia zewnętrzna,
 • atrakcyjna lokalizacja – bliskie sąsiedztwo pasa nadmorskiego, Parku Regana, ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych.

Wymagane dokumenty dla przyjmowanych uczniów:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły skierowane do dyrektora;

pobierz PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY_NSPdP

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej.