Logo Psoni

O nas

LOGO PLACÓWKA (1)

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS) jest szkołą niepubliczną działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Organem prowadzącym dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w tym dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej im. Pawła Adamowicza, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku. Typ Szkoły to ośmioletnia podstawowa szkoła specjalna.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza:

 • przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w głębokim stopniu;
 • stosuje ustalone przez Prawo Oświatowe zasady klasyfikowania i promowania uczniów;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne;
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 • stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych;
 • przeprowadza nabór uczniów w oparciu o własne zasady rekrutacyjne.

Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów NPSS jest wszechstronny rozwój ucznia, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię.

NPSS zapewnia uczniom:

 • spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, terapię w grupie i zajęcia indywidualne, kontakt z rówieśnikami, kontakt z szerszym środowiskiem społecznym, rehabilitację, rekreację i odpoczynek;
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami; nauka odbywa się w oparciu o Podstawę Programową oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez nauczycieli i specjalistów na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które realizowane są w małych 3-4 osobowych grupach. Taka organizacja powoduje maksymalne zindywidualizowanie pracy z uczniami. Główne cele oddziaływań rewalidacyjnych prowadzonych w NPSS to: kompleksowe stymulowanie rozwoju, trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych, rozwijanie rozumienia mowy oraz dostępnych sposobów komunikacji alternatywnej, rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka;
 • uzyskanie przez uczniów autonomii rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych i potrzeb;
 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza pediatry i lekarza rehabilitacji;
 • udział w okresie wakacyjnym w półkoloniach z bogatym programem rekreacyjnym.

NPSS zapewnia rodzinie ucznia:

 • pracę przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych; czas wolny od zajęć edukacyjnych, np. między świętami, ferie zimowe, czy wakacje to dla nas czas, w którym realizujemy zajęcia opiekuńczo-rekreacyjne umożliwiając rodzicom naszych uczniów podjęcie pracy;
 • możliwość korzystania z dodatkowych, nieodpłatnych zajęć terapeutycznych i specjalistycznych w ramach różnego rodzaju projektów zewnętrznych;
 • konsultacje i pomoc w doborze indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo;
 • wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb dziecka;
 • pomoc  w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie;
 • warunki do  integracji  i  poczucia solidarności  z innymi rodzicami  –  projekt „Klub Rodzica”;
 • spotkania, warsztaty i szkolenia dotyczące edukacji, opieki i wychowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wsparcie pracownika socjalnego.

NPSS dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą:

 • wychowawców – oligofrenopedagogów, wszechstronnie wykształconych w zakresie nowoczesnych form terapii i rewalidacji;
 • specjalistów z zakresu: psychologii, logopedii, tyflopedagogiki, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, terapii pedagogicznej, muzyki, rytmiki, zajęć teatralnych i terapii zajęciowej;
 • instruktorów samoobsługi i czynności dnia osób słabowidzących i niewidomych;
 • fizjoterapeutów pracujących między innymi metodami: Bobath, SI, kombinezonów Dunag, Terapii Powięziowej, Kinesiotaping’u;
 • kadrą, którą tworzą osoby świadome niezwykłego charakteru swojego zawodu, którzy podjęli się trudu uzyskania wiedzy i zdobycia wysokich stopni zawodowych, dzięki czemu zapewniają naszym uczniom edukację i terapię na najwyższym poziomie;
 • kadrą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu i merytorycznym przygotowaniu do pracy z osobami z niepełnosprawnością, tworzy świat oparty na serdeczności, zrozumieniu, gotowości niesienia pomocy, wspieraniu i współpracy, realizując tym samym misję Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Przy wyborze kandydata do pracy w NPSS bierze się przede wszystkim pod uwagę jego kwalifikacje, ale również ważne są predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu z uczniami, dodatkowe umiejętności i zainteresowania, które mogłyby być przydatne w pracy.

Ponadto NPSS dysponuje bezpiecznymi i komfortowymi warunkami pobytu, edukacji i rehabilitacji:

 • małe grupy wychowawcze;
 • sale edukacyjne i terapeutyczne wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów;
 • gabinety  psychologiczne, logopedyczne, sale rehabilitacyjne, gabinet do hydroterapii,  fizykoterapii, Salę Doświadczania Świata, salę do Integracji Sensorycznej;
 • łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • plac zabaw, ścieżka sensoryczna i siłownia zewnętrzna;
 • atrakcyjna lokalizacja – bliskie sąsiedztwo pasa nadmorskiego, Parku Regana, ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych.

Wymagane dokumenty dla przyjmowanych uczniów:

 • podanie o przyjęcie do NPSS, skierowane do dyrektora;

pobierz PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY_NPSS

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dodatkowe:

 • placówka czynna od poniedziałku do piątku;
 • w godzinach 7.00 – 16.00;
 • możliwość spożywania ciepłego posiłku (obiad);
 • bezpłatny dowóz do placówki;
 • edukacja i terapia w systemie stacjonarnym bądź w środowisku domowym.