Logo Psoni

Dyżur Prawnika

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ TENEO

DZIELNICA PRZYMORZE WIELKIE

DZIELNICA STRZYŻA

INFORMACJA

1. Lokalizacja i godziny otwarcia

Punkt w dzielnicy Strzyża – ul. Kisielewskiego 12 – Budynek Stowarzyszenia Klub

„Przyjaciół Strzyży” (do godz. 16:00 wejście od ul. Kisielewskiego, po godz. 16:00

wejście od ul. M. Karłowicza, przez podwórko naprzeciwko budynku przy ul.

Karłowicza 29A) czynny jest w następujących godzinach:

 

Poniedziałek – 15:30 – 19:30,

Wtorek – 16:00 – 20:00,

Środa – 8:00 – 13:00,

Czwartek – 16:00 – 20:00,

Piątek – 16:00 – 20:00.

 

Punkt w dzielnicy Przymorze Wielkie – ul. Jagiellońska 11 – Budynek Polskiego

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

(dotychczasowe miejsce prowadzenia punktu w ramach #KlinikiPrawaTeneo)

czynny jest w następujących godzinach:

 

Poniedziałek – 15:30 – 19:30,

Wtorek – 8:00 – 13:00,

Środa – 15:30 – 19:30,

Czwartek – 8:00 – 12:00,

Piątek – 8:00 – 12:00.

 

2. Podstawa Prawna

1) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

prawnej

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie

sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy

prawnej

3. Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o

przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których

mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się

postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika

patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

4. Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

5. Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie

nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy

społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i

wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie

pobranego świadczenia

Osoba ta przedkłada: oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z

pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa

pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie

pobranego świadczenia.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały

b) zasiłek okresowy

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

e) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna

b) bilet kredytowany

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne

d) składki na ubezpieczenia społeczne

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

f) sprawienie pogrzebu

g) poradnictwo specjalistyczne

h) interwencja kryzysowa

i) schronienie

j) posiłek

k) niezbędne ubranie

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych

domach pomocy

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

n) mieszkanie chronione

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w

formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Osoba ta przedkłada: ważną Kartę Dużej Rodziny

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami

represji wojennych i okresu powojennego

Osoba ta przedkłada: zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami

represji wojennych i okresu powojennego

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana

poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

weteranach działań poza granicami państwa

Osoba ta przedkłada: ważną legitymację weterana albo legitymację weterana

poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

weteranach działań poza granicami państwa

5) która nie ukończyła 26 lat

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6) która ukończyła 65 lat

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub

awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Wykazuje przez złożenie oświadczenia (wzory dostępne w punkcie), że

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

8) która jest w ciąży

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży jest udzielana w zakresie

związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich

i uprawnień pracowniczych.

Osobie uprawnionej (wszystkim oprócz pkt. 7) wymagającej niezwłocznego

uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub

zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na

podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania,

a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie

przedstawić dokumentów wymienionych pod wyszczególnieniem

poszczególnych uprawnionych.