Szkolenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku
oraz
Rehabilitation Prague School
zapraszają na

Dynamic Neuromuscular Stabilisation według Kolara
Kurs Pediatryczny, część 1
(szkolenie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski)

TERMIN:
18 - 21 stycznia 2018

PROWADZĄCY:
Petra Valouchova, MPT, PhD

MIEJSCE:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk

CENA:
1950 PLN
(cena zawiera VAT, opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation, koszt przerw kawowych i przerw na lunch oraz materiałów szkoleniowych)

ZAPISY:
Katarzyna Świeczkowska
katarzyna.swieczkowska@psoni.gda.pl
+48 693 710 402
do 27 października 2017


Prosimy zabrać na kurs lalki szmaciane w celu wykonywania ćwiczeń.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku
Rehabilitation Prague School

PROGRAM KURSU:

Dzień 1

9.00 - 17.00
przerwy kawowe 10.30 - 11.00, 15.00-15.30
przerwa obiadowa 12.30-13.30
część 1:
Kinesiologia rozwojowa – rozwój fizjologiczny podczas pierwszych lat życia dziecka: ontogeneza człowieka
DNS,terminologia – funkcjonalna pozycja stawna, punkt stały, punkt ruchomy
Część 2:
Ontogeneza człowieka – ocena rozwoju dziecka w pierwszych latach życia: odruchy posturalne, aktywność posturalna, odruchy prymitywne
Video demonstracja

Dzień 2

9.00 - 17.00
przerwy kawowe 10.30 - 11.00, 15.00-15.30
przerwa obiadowa 12.30-13.30
część 1:
Funkcjonalna ocena dziecka: odruchy prymitywne, odruchy posturalne, spontaniczna aktywność motoryczna
Związek pomiędzy zaburzeniami rozwoju we wczesnym dzieciństwie a patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
Demonstracja na pacjencie
część 2:
Stabilizacja kręgosłupa, klatki piersiowej oraz miednicy w płaszczyźnie strzałkowej; obserwacja prawidłowych wzorców postruralno - motorycznych
Klinicznie – definicja rozwojowa prawidłowego wzorca oddychania
Test DNS do podstawowej oceny funkcjonalnej pacjenta
Warsztaty

Dzień 3

Część 1:
Wstęp do strategii i zasad stosowanych w ćwiczeniach używanych w systemie DNS Postruralno-motoryczne pozycje rozwojowe - jak wykorzystać pozycje rozwojowe w terapii
Ruchy wyprzedzające – wzorce ipsilateralne
Teoria, pokaz i warsztaty
Część 2
Postruralno-motoryczne pozycje rozwojowe - jak wykorzystać pozycje rozwojowe w terapii
Ruchy wyprzedzające – wzorce kontrlateralne
Teoria, pokaz i warsztaty

Day 4

8.30 - 15.00
przerwa kawowa 10.30 - 11.00
przerwa obiadowa 12.30-13.30
część 1:
Ocena oraz usprawnianie stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz wzmacnianie prawidłowych wzorców oddychania.Podstawowe pozycje, na plecach, na brzuchu, na boku, na czworaka itp. - warsztaty.
Możliwość zadania pytań.

CELE SZKOLENIA:

Po ukończeniu kursu, uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat:

 • podstawowych zasad kineziologii rozwojowej
 • rozwoju dziecka podczas pierwszych lat życia, stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, rozwoju ruchów fazowych w połączeniu z rotacją kręgosłupa
 • zasad wczesnego skriningu pediatrycznego; aktywności posturalnej, reakcji posturalnych oraz odruchów prymitywnych
 • związku pomiędzy zaburzeniami rozwoju we wczesnym dzieciństwie, a patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
 • efektów odruchowych będących skutkiem wzorców zapisanych w ośrodkowym układzie nerwowym w pierwszym roku życia
 • stabilizacji funkcjonalnej kręgosłupa
 • poprawy wzorców oddychania
 • nowej terminologii: funkcjonalna koncentracja i decentracja stawów, stabilizacja, punkt stały. Dodatkowo: wykonana zostanie prezentacja postawy z rozwojowego punktu widzenia.
 • najważniejszych zasad systemu DNS: wzorców ruchowych, chodu do przodu i funkcji wspierającej

Dzięki uzyskanej wiedzy, uczestnik kursu będzie mógł zastosować w swojej pracy klinicznej:

 • ocenę funkcjonalną niemowląt i dzieci w celu rozpoznania symptomów nieprawidłowego rozwoju
 • terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego bedącego skutkiem nieprawidłowego rozwoju we wczesnym dzieciństwie
 • terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego, w którym zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa odgrywa kluczową rolę

CERTYFIKATY ORAZ OPCJONALNE EGZAMINY REHABILITATION PRAGUE SCHOOL

Uczestnicy, którzy chcieliby wziąć udział w ścieżce edukacyjnej zakończonej uzyskaniem certyfikatu umiejętności praktycznych, mogą przystąpić do egzaminu za dodatkową opłatą w wysokości 50 euro. Test jest dostępny w formie online po ukończeniu kursu, składa się z 40 zadań wielokrotnego wyboru oraz 10 pytań z użyciem zdjęć/ilustracji.
Uczestnicy powinni oddać test instruktorowi PS w ciągu ośmiu tygodni od ukończenia kursu.
Po prawidłowym wykonaniu i zaliczeniu testu uczestnik otrzymuje od Prague School of Rehabilitation Certificate of ACHIEVEMENT.
Więcej informacji na stronie www.rehabps.com

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar Paediatric course Part 1


Polish Associaton for Persons with Intellectual Disability
&
Rehabilitation Prague School
Invite to

Dynamic Neuromuscular Course according to Kolar Pediatric Course Part 1

Course dates:
January 18 - 21, 2018

Instructor:
Petra Valouchova, MPT, PhD

Organizer:
Polish Assocciaton for Persons with Intellectual Disability
psoni.gda.pl/

Location:
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Poland

Price:
450 Euro
(the price includes VAT, 80 Euros of PS registration fee, coffee breaks, lunch breaks and course materials)

Applications send to:
katarzyna.swieczkowska@psoni.gda.pl
+48 693 710 402


Please, bring a rag doll to the course to train practical skills!


Course Schedule
Day 1: 9.00 – 17.00
Day 2: 9.00 – 17.00
Day 3: 9.00 – 17.00
Day 4: 8.30 – 15.00
Coffee breaks
Day 1: 10.30 - 11.00, 15.00-15.30
Day 2: 10.30 - 11.00, 15.00-15.30
Day 3: 10.30 - 11.00, 15.00-15.30
Day 4:10.30 – 11.00
Lunch breaks:
Day 1: 12.30 – 13.30
Day 2: 12.30 – 13.30
Day 3: 12.30 – 13.30
Day 4: 12.30 – 13.30

Day 1
Morning:
Developmental kinesiology – physiological development during first year of life: Human ontogenesis
DNS, terminology – functional joint position, punctum fixum, punctum mobile Afternoon:
Human ontogenesis – baby’s assessment during the first year of life: postural reactions, postural activity, primitive reflexes
Video demonstrations + life baby’s demonstration

Day 2
Morning:
Functional clinical assessment of babies: primitive reflexes, postural reactions, spontaneous motor activity Relationship between disturbed early development and postural insufficiencies in adulthood.
Life baby’s demonstration
Afternoon:
Chest, spinal and pelvic sagittal stabilization; signs of ideal postural – locomotor patterns
Clinical – developmental definition of ideal breathing stereotype
Basic DNS functional assessment tests
Workshop

Day 3
Morning:
Introduction to DNS active exercise principles and strategies
Developmental postural-locomotion positions – how to utilize developmental positions in treatment
Anticipatory locomotion movements – ipsilateral patterns
Theory, demonstration & workshop
Afternoon:
Developmental postural-locomotion positions – how to utilize developmental positions in treatment
Anticipatory locomotion movements – contralateral patterns
Theory, demonstration & workshop

Day 4
Morning:
Assessment and training of sagittal stabilization and ideal respiratory pattern: basic training positions – prone, supine, side lying, quadruped etc. – workshop
Final questions and answers

Course Goals Course attendees will have a clear understanding of:
 • The basic principles of developmental kinesiology.
 • Development during the first year of life: stabilization of the spine in the sagittal plane, development of the phasic movements coupled with trunk rotation.
 • Principles of early paediatric screening: postural activity, postural reactions, primitive reflexes
 • The relationship between development during the first year of life and pathology of the locomotor system in adulthood.
 • The reflex consequences following central neural programs during the first year of life.
 • Functional stabilization of the spine
 • Correction of poor stereotypical respiration.
 • New terminology such as functional joint centration and decentration, stabilization, punctum fixum. In addition, posture will be discussed from a developmental point of view.
 • The most important principles of DNS exercise: Locomotor patterns, stepping forward and supporting function
With the above knowledge, the attendee should be able to clinically apply these principles for:
 • Functional assessment of babies and children to recognize signs of possible abnormal development.
 • Treatment of functional pathology of the locomotor system resulting from poor early development.
 • Treatment of functional pathology of the locomotor system, where the integrated stabilizing system of the spine plays a crucial role.

PRAGUE SCHOOL CERTIFICATES & OPTIONAL EXAMINATION:

Participants who would like to participate in the educational track towards becoming a certified practitioner can take exam for an additional fee of 50 Euros.
The test is available online after the course, consists of 40 multiple choice questions and 10 picture questions. Participants are required to return the Upon successful completion and passing of the test, a Certificate of ACHIEVEMENT from Prague School of Rehabilitation will be awarded.
For more info please visit our website www.rehabps.com

Author of the DNS concept:

Prof. Pavel Kolář, PaedDr., Ph.D.

Professor Kolar is a physiotherapist by training. His instructors, Professor Karel Lewit and the late Professors Vaclav Vojte and Vladimir Janda, profoundly influenced him in his approach. He is the Director of the Rehabilitation Department, University Hospital Motol, School of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic. Prof. Kolar acts as a Vice-Dean for Bachelor and Master level study at 2 nd Medical faculty, Charles University in Prague and also as an adviser to the Director of the Hospital. As Director of the Rehabilitation Department, Professor Kolar oversees the following:

 1. The Rehabilitation Unit for adult patients, both outpatients and in-patients.
 2. The Rehabilitation Unit for children
 3. The Pain Management Unit: outpatient and inpatient.
 4. The Spinal Unit
 5. The School of Physiotherapy
Professor Kolar is renowned for his work in rehabilitation, in addition to his treatment of celebrities in the world of sports, politics and entertainment. He has been appointed team clinician for the Czech Olympic teams, Davis Cup tennis teams and national ice hockey and soccer teams. He gained wide recognition for his treatment of former Czech President Vaclav Havel, which included traveling the President’s personal clinician when he went abroad. Because of the profound influence of DNS to rehabilitation in the Czech Republic, Professor Kolar was awarded the prestigious "Presidential Award for Professional Excellence" by Czech President Vaclav Klaus in 2007.

Professor Kolar is currently directing an extensive research project in his department concerning developmental kinesiology and its application in early diagnosis of central nervous system disorder in newborns and infants. Using developmental kinesiology in the treatment of newborns and infants with cerebral palsy. Professor Kolar is also currently involved in a second research project, studying postural activity of the diaphragm and conservative treatment of radicular pain syndromes. In 2009 Pavel Kolar successfully completed his Ph.D. His thesis was: “Dynamic MRI and spirometric analysis of diaphragmatic activity.

Professor Kolar is also a member of interdisciplinary team at the Orthopedic Unit at the hospital. This concerns evaluation of children suffering form cerebral palsy and poor posture resulting in orthopedic deformities and indications for surgical treatment. His work is highly appreciated by orthopedists, who consider his opinion to be very important for surgical indications.

Professor Kolar has taught his methods in Europe, North America, Asia and Australia. In 2009 Dr. Kolar accepted an appointment as Adjunct Senior Lecturer in the Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Australia. Professor Kolar owns and oversees the prestigious private rehabilitation centre in Prague called “Pavel Kolar’s Centre of Motion Medicine”. www.cpmchodov.cz/

DNS Course Instructor

Course Instructor

Petra Valouchová, MPT, PhD

Petra graduated at the Palacky University Dept of Physical Therapy at 1998 and specializes in rehabilitation of locomotor system dysfunction. In 2001 she has completed her dissertation receiving Ph.D. title in Kinanthropology with special focus on Biomechanics. She is certified Vojta therapist and Bobath concept therapist. Petra is certified instructor in Mobilization and Relaxation techniques according to Lewit.

From 2002 to 2011 Petra worked as physical therapist at Rehabilitation department at University Hospital Motol in Prague. Since 2010 Petra has been working as head physical therapist at Prof. Kolar’s private Centre of Movement Medicine (www.cpmchodov.cz) treating professional athletes, adults, children and infants. She is university lecturer teaching rehabilitation students of physical therapy and general medicine programme at the Charles University Medical School.

Petra has been working closely with Professor Kolář acting as senior instructor in Dynamic Neuromuscular Stabilisation since 2004. She has been lecturing various types of DNS courses and workshops in Czech Republic, numerous European countries, North America, Asia and Australia.

Petra has been involved in numerous research projects dealing with DNS, she is co-author of several chapters and articles focusing mainly on DNS and developmental kinesiology aspects.

Petra is 2003, 2004 world champion and 2004 European champion in Fitness Step. She is aerobic instructor and Marathon runner. Petra lives in Czech Republic nearby Prague with her husband and little daughter and son.