Logopedia i komunikacja

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, terapia mowy nabiera szczególnego znaczenia i ma specyficzny charakter, ponieważ ma ona umożliwić tym osobom kontakt z otoczeniem. Wysiłek terapeutyczny zmierza do nauczenia ucznia różnych form kontaktu z otoczeniem- także i pozawerbalnych- w stopniu możliwym dla niego do opanowania.

Celem naszych oddziaływań jest kształcenie i rozwijanie komunikacji w jej różnych aspektach. Przede wszystkim to nauczanie mowy i rozumienia jej wartości społecznej i treściowej, kształtowanie gotowości do komunikowania się z innymi i wykorzystanie w tym celu własnego aparatu mowy. Chodzi głównie o wzbudzanie w dziecku chęci bycia odbiorcą i bycia nadawcą informacji nadawanej różnymi kanałami. Sprawą drugorzędną staje się korekcja wadliwych artykulacji i doskonalenie wymowy poszczególnych głosek.

Priorytetami pracy indywidualnej z uczniem są:

  • nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktu werbalnego i pozawerbalnego;
  • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego uczniów;
  • usprawnianie aparatu mowy;
  • nauka alternatywnych sposobów porozumiewania się oraz wykorzystywania pomocy komunikacyjnych.

Okiem neurologopedy: od karmienia do mówienia.

Przyjmowanie pokarmów i płynów są czynnościami prymarnymi dla kształtowania mowy. Zaburzenia połykania (dysfagia) dotyczą nawet połowy pacjentów z Mózgowym porażeniem dziecięcym, dlatego terapia neurologopedyczna obejmuje trening karmienia (w tym gryzienia, żucia, połykania) oraz picia.

Obok zajęć indywidualnych z uczniem praca gabinetu logopedii i komunikacji obejmuje:

  • diagnozę logopedyczną oraz diagnozę kompetencji komunikacyjnych uczniów;
  • konstruowanie programów wspomagania komunikacji;
  • dbałość o wykorzystywanie w pracy terapeutyczno-wychowawczej form i metod pracy z dzieckiem słabomówiącym i niemówiącym;
  • wykonywanie indywidualnych pomocy komunikacyjnych dla użytkowników AAC wykorzystywanych w szkole i środowisku domowym;
  • dostosowywanie oprzyrządowania i stanowisk komputerowych do możliwości i potrzeb uczniów;
  • spotkania i szkolenia rodziców dotyczące prowadzenia działań wspierających komunikację dziecka w środowisku rodzinnym.