O nas

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy

Jest specjalistyczną niepubliczną placówką oświatową, w której dzieci i młodzież z głębszym upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, realizują obowiązek szkolny wspierany działaniami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi. Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez specjalistów jest wszechstronny rozwój wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię.

Ośrodek został wpisany do rejestru placówek edukacyjnych 30 sierpnia 1996 roku w Rejestrze Kuratora Oświaty pod nr 150. OREW jest placówką feryjną, działającą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.00.

Dyrektor OREW: Grażyna Bejster
tel. 58 342-01-33, w. 21 lub 508186022
adres e-mail: grazyna.bejster@psouu.gda.pl
godziny przyjęć interesantów : codziennie 8.30-14.00

Wicedyrektor OREW: Luiza Lipińska
tel. 58 342-01-33
adres e-mail: luiza.lipinska@psouu.gda.pl
godziny pracy: codziennie 7.00-14.00

Sekretariat OREW: Halina Kiszkis
tel. 58 342-01-33
adres e-mail: halina.kiszkis@psouu.gda.pl
godziny pracy: codziennie 7.00-14.00

Przyjęcia wychowanków do OREW odbywają się z końcem każdego roku szkolnego (lub w wyjątkowych przypadkach również w trakcie roku szkolnego) na podstawie:

 • pisemnego wniosku rodziców złożonego do dyrektora OREW
 • kwalifikacji poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenie do kształcenia specjalnego lub orzeczenie do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych)
 • orzeczenia o niepełnosprawności

Wypisanie wychowanka z Ośrodka może nastąpić:

 • na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów
 • gdy podopieczny przekroczy wiek obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
 • w przypadku drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia (potrzeba stałej opieki medycznej)

Terapia i zajęcia w OREW prowadzone są indywidualnie i grupowo, a metody stosowane w trakcie zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego wychowanka. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach między innymi z pedagogiem, psychologiem, logopedą, specjalistą komunikacji alternatywnej, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, terapeutą wzroku, w zależności od potrzeb.

Ośrodek oferuje swoim Wychowankom:

 • wieloprofilową, specjalistyczną diagnozę
 • poprawę sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
 • rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych form komunikowania się
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe
 • udział w alternatywnych formach terapii i rehabilitacji
 • niezbędną pielęgnację i treningi czystości
 • opiekę i rekreację podczas zajęć popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć edukacyjnych
 • opuszczanie domu rodzinnego czyli kontakt z szerszym środowiskiem, kontakt z rówieśnikami, pracę w grupie, uczestnictwo w różnorodnych zajęciach kulturalno – sportowych na terenie Trójmiasta
 • każdy wychowanek posiada Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET).

Ośrodek proponuje Rodzinom swoim podopiecznym:

 • wsparcie psychiczne
 • możliwość uczestniczenia w programowaniu pracy z dzieckiem
 • możliwość kontaktu z innymi rodzicami
 • informację, konsultacje i instruktaż
 • poradnictwo życiowe oraz socjalne
 • możliwość pozostawienia dziecka na 8 – 9 godzin dziennie, co ułatwia podjęcie pracy zawodowej
 • w ramach pracy OREW współpracujemy z rodziną, instytucjami i organizacjami, które zajmują się terapią, opieką i zdrowiem skierowaną do osób z niepełnosprawnością.

Naczelną zasadą w codziennej pracy OREW jest maksyma Alberta Camus´a

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

Kolejną zasadą w codziennej pracy w OREW jest szacunek do wychowanka, a troska i dbałość o jego jak najlepsze samopoczucie w sposób naturalny przychodzi, gdy go zaakceptujemy takim jaki jest. Ważne jest indywidualne podejście do naszych podopiecznych co pomaga w planowaniu jego rozwoju społecznego, samodzielności i niezależności. U młodych ludzi musi być rozwijana psychofizyczna gotowość do pracy, samostanowienia, dyscypliny, odpowiedzialności, partnerskiego współżycia z innymi oraz działania w grupie.

Terapeuci mają dużą swobodę doboru metod pracy, planowania i organizacji zajęć, ich wyznacznikiem jest IPET i zawarte w nim cele terapii. Obecnie jest stosowane i preferowane nauczanie całościowe i zintegrowane, które pozwala na łączenie wielu różnych metod i technik pracy – o ile ich zastosowanie jest uzasadnione diagnozą i przynosi określone korzyści dziecku. Dochodzenie do celu jest związane z różnym poziomem intelektualnym i ruchowym dzieci.

Cały proces terapii i rewalidacji ma doprowadzić do jak najpełniejszego usprawnienia i usamodzielnienia wychowanka, który przez uświadomienie sobie swoich umiejętności będzie potrafił stanowić o sobie i kierować sobą.

Przy wyborze kandydata do pracy w OREW bierze się przede wszystkim pod uwagę jego kwalifikacje, ale również ważne są predyspozycje do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu z podopiecznym, dodatkowe umiejętności i zainteresowania, które mogłyby być przydatne w pracy (gra na instrumentach, jazda konna, prawo jazdy, obsługa komputera, znajomość języków obcych) .