O nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Gdańsku (OREW) jest niepubliczną placówką oświatową. Funkcjonuje w Gdańsku od 1996 roku. Prowadzony jest przez organizację skupiającą rodziców osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy  rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i ze wsparciem dostosowanym do  wieku i stanu psychofizycznego.

Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez specjalistów OREW jest wszechstronny rozwój wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię.

OREW zapewnia wychowankom:

 • spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, terapię w grupie i zajęcia indywidualne,  kontakt z rówieśnikami, kontakt z szerszym środowiskiem społecznym,  rehabilitację, rekreację i odpoczynek.
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami (kształcenie specjalne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum). Nauka odbywa się w oparciu o Podstawę Programową oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania wychowanka;
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które realizowane są w małych 3-4 osobowych grupach. Taka organizacja powoduje maksymalne zindywidualizowanie pracy z wychowankami. Główne cele oddziaływań rewalidacyjnych prowadzonych w OREW to: kompleksowe stymulowanie rozwoju, trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych, rozwijanie rozumienia mowy oraz dostępnych sposobów komunikacji alternatywnej, rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka;
 • uzyskanie przez naszych wychowanków autonomii rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych możliwości rozwojowych i potrzeb;
 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza pediatry i lekarza rehabilitacji;
 • udział w okresie wakacyjnym w półkoloniach z bogatym programem rekreacyjnym.

OREW zapewnia rodzinie wychowanka:

 • pracę przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych. Czas wolny od zajęć edukacyjnych, np. między świętami, ferie zimowe, czy wakacje to dla nas czas, w którym realizujemy zajęcia opiekuńczo-rekreacyjne umożliwiając rodzicom naszych podopiecznych podjęcie pracy.
 • możliwość korzystania z dodatkowych, nieodpłatnych zajęć terapeutycznych i specjalistycznych w ramach różnego rodzaju projektów zewnętrznych;
 • konsultacje i pomoc w doborze indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo;
 • wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb dziecka;
 • pomoc  w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie;
 • warunki do  integracji  i  poczucia solidarności  z innymi rodzicami  –  projekt „Klub Rodzica”;
 • spotkania, warsztaty i szkolenia dotyczące edukacji, opieki i wychowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wsparcie pracownika socjalnego.

OREW dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą:

 • wychowawców – oligofrenopedagogów, wszechstronnie wykształconych w zakresie nowoczesnych form terapii i rewalidacji;
 • specjalistów z zakresu: psychologii, logopedii, tyflopedagogiki, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, terapii pedagogicznej, muzyki, rytmiki, zajęć teatralnych i terapii zajęciowej;
 • instruktorów samoobsługi i czynności dnia osób słabowidzących i niewidomych;
 • fizjoterapeutów pracujących między innymi metodami: Bobath, SI, kombinezonów Dunag, Terapii Powięziowej, Kinesiotaping’u;
 • kadrą, którą tworzą osoby świadome niezwykłego charakteru swojego zawodu, którzy podjęli się trudu uzyskania wiedzy i zdobycia wysokich stopni zawodowych, dzięki czemu zapewniają naszym wychowankom edukację i terapię na najwyższym poziomie;
 • kadrą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu i merytorycznym przygotowaniu do pracy z osobami z niepełnosprawnością, tworzy świat oparty na serdeczności, zrozumieniu, gotowości niesienia pomocy, wspieraniu i współpracy, realizując tym samym misję Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Przy wyborze kandydata do pracy w OREW bierze się przede wszystkim pod uwagę jego kwalifikacje, ale również ważne są predyspozycje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu z podopiecznym, dodatkowe umiejętności i zainteresowania, które mogłyby być przydatne w pracy.

Ponadto OREW dysponuje bezpiecznymi i komfortowymi warunkami pobytu, edukacji i rehabilitacji:

 • małe grupy wychowawcze;
 • sale edukacyjne i terapeutyczne wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i potrzeb wychowanków;
 • gabinety  psychologiczne, logopedyczne, sale rehabilitacyjne, gabinet do hydroterapii,  fizykoterapii, Salę Doświadczania Świata, salę do Integracji Sensorycznej;
 • łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • plac zabaw, ścieżka sensoryczna i siłownia zewnętrzna;
 • atrakcyjna lokalizacja – bliskie sąsiedztwo pasa nadmorskiego, Parku Regana, ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych.

Wymagane dokumenty dla przyjmowanych wychowanków:

 • Podanie o przyjęcie do OREW, skierowane do dyrektora;
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego lub do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dodatkowe:

 • placówka czynna od poniedziałku do piątku;
 • w godzinach 7.00 – 16.00;
 • możliwość spożywania ciepłego posiłku (obiad);
 • gwarancja bezpłatnego dowozu do placówki;
 • edukacja i terapia w systemie stacjonarnym bądź w środowisku domowym.