Oferta

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

1.    Projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”

CenDz_pz_10lat

Projekt realizuje Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2015 – 31.03.2018

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, pozostające w zatrudnieniu jak i nieaktywne zawodowo, wymagające wsparcia trenera pracy.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Działania projektu:

I etap:

 1. Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych,
 2. Diagnoza kompetencji społecznych,
 3. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 4. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie,
 5. Indywidualne zajęcia praktyczne,
 6. Grupowe pośrednictwo pracy,
 7. Indywidualne pośrednictwo pracy,
 8. Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 9. Indywidualne wsparcie doradcze,
 10.  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze,
 11. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej,
 12. Wsparcie w procedurze organizacji indywidualnych zajęć praktycznych,
 13. Indywidualne wsparcie w organizacji i odbywaniu stażu zawodowego u pracodawcy,
 14. Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu (formalności, szkolenie stanowiskowe, usamodzielnienie na stanowisku pracy).

II etap:

 1. Indywidualne wsparcie trenera pracy (monitoring zatrudnienia),
 2. Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze.

Kontakt:

 tel.: (58) 553-02-61 wew. 33

kom.: 698 – 747 – 253

kom.: 726 – 136 – 347

e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl

POWIERZANE2

2.  Projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”

logo GPS kolor

Gdański projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin.

Partnerami w projekcie „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Działania, jakie oferuje BIZON w ramach projektu to:

 • Wsparcie psychologiczne w procesie aktywizacji zawodowej – psycholog

Realizacja indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologiczne i psychospołecznego. Celem przeprowadzonych działań jest zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności interpersonalnych, poprawienie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

 • Indywidualne i grupowe zajęcia z pośrednictwa pracy – pośrednik pracy

Zajęcia mające na celu wsparcie uczestnika w procesie poszukiwania pracy, wyszukiwaniu ofert, tworzeniu bazy potencjalnych pracodawców. Diagnozowanie potrzeb uczestnika w zakresie możliwości podjęcia pracy na danym stanowisku,  dobór ofert pracy zgodnie z kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami pracodawcy. Poszukiwanie miejsca pracy indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

 • Poradnictwo zawodowe – doradca zawodowy

Diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych, określenie potencjału zawodowego beneficjenta. Indywidualne spotkania służące określaniu poziomu motywacji, słabych i mocnych stron, zainteresowań zawodowych, zdolności oraz kompetencji pracowniczych. Stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) w którym zostaną określone wszystkie kluczowe kompetencje, deficyty oraz potencjał zawodowy beneficjenta, a także zostaną zaplanowane cele i działania prowadzące do ich osiągnięcia

 • Zajęcia reintegracji zawodowej – trener pracy

1-3 próbek (ok. 4 godzin/próbka) pracy oraz praktyki zawodowych (20- 40 godzin w systemie ciągłym)

Próbka pracy rozumiana jest jako jednodniowa praktyka u pracodawcy trwająca do 4h przy pełnym 100% wsparciu trenera pracy. Taka próbka ma służyć praktycznemu sprawdzeniu umiejętności i wiedzy uczestnika projektu w konkretnym miejscu pracy.

Praktyka zawodowa jest metodą sprawdzenia umiejętności beneficjenta na konkretnym stanowisku i w wybranym środowisku pracy. Będzie odbywała się po próbce pracy, przy pełnym 100% wsparciu trenera pracy. Czas jej trwania będzie ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika i pracodawcy. Czas trwania to od 20 do 40 godzin

 • Zatrudnienie wspomagane – trener pracy

Kluczowym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia będzie wsparcie trenera pracy. W początkowym okresie zatrudnienia świadczone będzie przez cały czas pracy uczestnika, w dalszym okresie wsparcie będzie sukcesywnie zmniejszane w zależności od potrzeb uczestnika i pracodawcy.

Do obowiązków  trenera pracy należy: weryfikowanie preferencji zawodowych uczestników w praktyce – prowadzenie warsztatów praktycznych w przedsiębiorstwach; pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą organizacji miejsca pracy, pomoc pracodawcy we wszelkich kwestiach formalnych związanych z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością, negocjacje warunków zatrudnienia, ustalanie harmonogramów, zakresów obowiązków, wymiaru czasu pracy; przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych;

Dane kontaktowe:

tel. kom.: 726 136 347 oraz 697 011 969

e-mail: psouu_bizon@op.pl

poziom efs kolor