o nas

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP)- została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim i trzecia w kraju.

Jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej – trzyletniej, specjalnej przysposabiającej do pracy przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cele i zadania Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają treści programu wychowawczego i profilaktyki.

Najważniejszym celem szkoły jest przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

  • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju, poprzez rozwijanie kompetencji, w tym aktywności przez pracę oraz poprawę sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym,
  • przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych,
  • modyfikację postaw środowiska w stosunku do niepełnosprawnych uczniów.

 

Wymagane dokumenty dla przyjmowanych uczniów:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły;
  • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego;
  • Inne dokumenty mające wpływa na opracowanie i realizowanie programu edukacyjno – terapeutycznego.