Zapytanie ofertowe nr 1/PSONI/U-OP/2017 w sprawie zatrudnienia asystenta do realizacji usług w ramach projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT. Nr Umowy: RPPM.06.02.01-22-0006/16. Okres realizacji Projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1-PSONI-U-OP-2017