Logo Psoni

Zapytanie ofertowe nr 1-PSONI-U-OP-2018

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, zwraca się z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia w postaci świadczenia indywidualnych, weekendowych, specjalistycznych usług wspierająco – aktywizujących dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych o różnym stopniu i przyczynie niepełnosprawności – mieszkańców Gdańska, w związku z realizacją projektu pt. „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT. Nr Umowy: RPPM.06.02.01-22-0006/16. Okres realizacji Projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2022 r. Złożenie kompletnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w stosownym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, gwarantuje rozpatrzenie zgłoszenia potencjalnego oferenta”

Zapytanie ofertowe nr 1-PSONI-U-OP-2018