Logo Psoni

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT AKTYWNEJ INTEGRACJI

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT AKTYWNEJ INTEGRACJI

Cel projektu:          

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

Oferta:          
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany  jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska.

Do udziału w ofercie realizowanej przez PSONI Koło w Gdańsku zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wsparcie obejmuje:

  • wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji
  • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  • treningi pracy (próbki pracy i praktyki)
  • pośrednictwo pracy
  • wsparcie trenera pracy
  • monitoring zatrudnienia – realizacja zatrudnienia wspomaganego

Projektem zostanie objętych łącznie 100 osób z orzeczoną niepełnopsrawnością.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 05.2022r.           

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 697 011 969
– drogą mailową pod adresem: 
bizon@psoni.gda.pl

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

loga