Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła PSONI

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
gdańskiego Koła
Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
2016 rok
2
Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną utworzone w 1991 roku, jako samodzielna jednostka wyodrębniona ze
struktur Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze
Stowarzyszeń (KRS) pod numerem 0000081242. Od dnia 16 grudnia 2006 r. gdańskie
Koło PSONI ma status organizacji pożytku publicznego.
Dane identyfikacyjne:
Siedziba:
80-371 Gdańsk ulica Jagiellońska 11; tel.58-553-02-6; tel.fax.58-340-87-82
mail: sekretariat@psoni.gda.pl, biuro@psoni .gda.pl
strona internetowa: www.psoni.gda.pl
facebooku: www.facebook.com/PSONI.gda/?fref=ts
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 190056591
Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 584-10-66-193
Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie,
tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego
życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia
2. prowadzenie różnorodnych usług w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji,
terapii, świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji
3. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodziny,
a w szczególności grup samopomocowych, grup wsparcia, usług
wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby
niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu, informacji, doradztwa,
poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy
i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
4. inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie
niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością
intelektualną
5. tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków
decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz
w formach wsparcia, z których korzystają
6. prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym,
samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego
3
i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy,
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także
edukacji ustawicznej
7. prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych
oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących
realizacji celów Stowarzyszenia
8. zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy
oraz tworzenie warunków dla ich działalności
9. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia
zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie
mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli,
pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy
10. prowadzenie działalności wydawniczej
11. współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią
Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami
i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich,
12. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Koło nasze liczyło 113 członków, w tym 79
rodziców osób niepełnosprawnych, 19 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 15
osób nie związanych rodzinnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
W dniu 30 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym
uczestniczyło 31 członków Koła.
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych, nie posiadało lokat
pieniężnych, nie posiada żadnych akcji i obligacji, nie posiada żadnych nieruchomości.
W 2016 roku Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
ZARZĄD KOŁA
1. Joanna Cwojdzińska – Przewodnicząca Zarządu Koła
2. Ewa Truszkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
3. Katarzyna Świeczkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
4. Monika Gołubiew – Konieczna – Sekretarz
5. Ewa Mikołajczyk – Skarbnik
6. Stanisław Jakubek – Członek
7. Ireneusz Gerlach – Członek
4
KOMISJA REWIZYJNA
1. Alicja Zimna – Przewodnicząca
2. Marianna Łukowska – Członek
3. Czesław Szymczak – Członek
INFO RMACJE OGÓLNE
W celu sprawnej realizacji swoich zadań w roku 2016 Zarząd zebrał się na
9 protokołowanych posiedzeniach i podjął 29 uchwał.
W roku 2016 prowadziliśmy działalność gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych
Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Niepublicznej Poradni
Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, szkoleń, najmu pomieszczeń, sprzedaży
rękodzieła.
Działalność realizowana w ramach działalności gospodarczej:
1. Realizowany Program Specjalistycznych Działań Rewalidacyjnych
Wspierających Edukację Uczniów Niewidomych i Niedowidzących. Program
koordynowany był przez dyrektora Niepublicznej Poradni Wspomagania
Rozwoju „Po Drodze”.
2. Zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników, które zostały dofinansowane
przez Powiatowy Urząd Pracy ze Środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
3. Zorganizowaliśmy koncert charytatywny KROKE & TOMASZ STAŃKO
w dniu 08.10.2016 r. z którego dochód został przeznaczony na zakup sprzętu
do siedziby Ośrodka Wczesnej Interwencji.
4. 17 września 2016r. w Grodzisku, w Sopocie odbyła się impreza charytatywna
organizowana przy współpracy z Muzeum Archeologicznym. Uczestnicy mogli
oglądać między innymi pokaz wypieku chleba, warsztaty garncarskie, dawne
warsztaty rzemieślnicze.
5. Zorganizowaliśmy kurs „Oceny globalnej wzorców ruchu Prechtla”.
Prowadzącym była profesor Christa Einspieler z Austrii. Wzięło w nim udział
25 uczestników – fizjoterapeuci i lekarze z Polski i ze świata np. Mołdawii,
Wielkiej Brytanii. Termin 9-12 maja.
6. Warsztaty NDT Bobath w terminie 24 -25 maja. Prowadzący profesor Zofia
Szwilling (Senior Bobath Tutor). W warsztatach wzięło udział 25 osób,
fizjoterapeuci z całej Polski.
5
OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU
Kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia –Pomorskim Oddziałem
Wojewódzkim w Gdańsku 1 lipca 2013 roku obowiązujący do 30.06.2016 roku
obejmuje realizację zobowiązań o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej –
Rehabilitacja Lecznicza.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu umowy na realizację świadczeń
z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale
dziennym w 2016 roku wynosiła 1 621 248 zł.
Przedmiotem kontraktu była wczesna, wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc
dzieciom z zaburzeniem oraz uszkodzeniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego.
Ośrodek zrealizował wielospecjalistyczne świadczenia wobec 1321 pacjentów
i wywiązał się w pełni ze zobowiązań wynikających z podpisania kontraktu.
W kwietniu 2016 roku zakończyliśmy działania związane z budową nowej siedziby
i po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na przeniesienie działalności oraz zgody na
realizację świadczeń medycznych w nowym miejscu opuściliśmy stary budynek przy
ul. Tysiąclecia 13A.
Ze środków finansowych PROJEKTU WZORCOWEGO Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z Mechanizmu
Finansowego EOG 2009- 2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2009-2014 zakupiliśmy dużą ilość specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu
medycznego oraz wiele nowoczesnych urządzeń, w tym nowoczesnych urządzeń do
fizykoterapii dzięki czemu możliwe było stworzenie oddzielnej komórki –fizjoterapii
ambulatoryjnej oraz hydroterapii.
W dniu 21 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Wczesnej
Interwencji i Wspomagania Rozwoju z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska.
W 2016 roku odbył się audyt zewnętrzny i uzyskaliśmy certyfikat ISO.
Poszczególni członkowie zespołu indywidualnie uczestniczyli w wielu szkoleniach
doskonalących warsztat pracy m.in.: DSR -dziecięca skala rozwojowa, SON dla dzieci
2,5-7 r ż., PEP- test Schoeplera oraz kurs pierwszej pomocy. Członkowie zespołu
fizjoterapeutycznego ukończyli: Kurs kinetic control , Kurs NDT Bobath Basic, Kurs
SKOL- AS .Trzy osoby z zespołu prowadziły i uczestniczyły w porozumieniu z GUM
w organizacji kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów.
W dalszym ciągu we współpracy z firmą Terma Sp. z. o. o. terapeuci udzielali
konsultacji w projektowaniu nowego sprzętu na plac zabaw i chodzika. Napisali
i wydali publikację naukową na temat skośnogłowia, nawiązali współpracę ze szkołą
chustonoszenia. Członkowie zespołu uczestniczyli w organizacji Warsztatów
z Panią Zofią Szwiling fizjoterapeutą, Międzynarodowym Instruktorem Seniorem
Metody NDT – Bobath. Uczestniczyli również w organizacji Kursu Oceny Globalnych
6
Wzorców Ruchu Metodą Prechtla prowadzonym przez prof. Christa Einspieler
University of Graz.
Kontynuujemy współpracę z firmą VIGO oraz DAFO, których głównym celem jest
projektowanie i wykonywanie indywidualnego zaopatrzenia ortotyczno -protetycznego w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie
technologiimateriałowo-komponentowej.
Jeden z członków zespołu fizjoterapeutycznego otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta
Gdańska dla pracowników służby zdrowia, a koleżanka z zespołu psychologów,
logopedów i pedagogów wyróżnienie Dygnitas od PSONI w Gdańsku.
Prowadziliśmy staże i praktyki dla studentów różnych uczelni. Obejmowaliśmy
również opiekę merytoryczną przy pisaniu prac licencjackich.
Aby zabezpieczyć właściwą opiekę naszym pacjentom powstała procedura tzw.
zespołów klinicznych mająca na celu szczegółowe dogłębną diagnozę stanu pacjenta
oraz ustalenie dalszego postępowania w każdym obszarze prowadzonych wobec
dziecka działań. Poza pomocą bezpośrednio kierowaną do dziecka wszechstronną
opieką zostają objęte całe rodziny w różnych obszarach funkcjonowania.
NIEPUBLICZNA PORADNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU „Po Drodze”
Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” to specjalistyczna
placówka oświatowa. Realizuje ona wsparcie terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci
z zagrożeniami rozwojowymi oraz ich rodzin. Podstawowym obszarem naszej pracy
jest pomoc kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju.
W roku 2016 wyżej wymieniona pomoc udzielana była w formie:
• indywidualnych zajęć logopedycznych,
• indywidualnych zajęć pedagogicznych,
• indywidualnych zajęć z terapeutą integracji sensorycznej,
• indywidualnych zajęć z psychologiem,
• konsultacji psychologicznych dla rodziców,
• konsultacji dla rodziców na temat możliwych form wsparcia i udzielanej pomocy
prowadzonych dwa razy w tygodniu.
Dzieci na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są na
podstawie Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydanej przez
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. W poradni istnieje możliwość
przeprowadzenia kompleksowej diagnozy psychologiczno-logopedycznej oraz,
zgodnie z jeszcze obowiązującymi w roku 2016 przepisami prawa oświatowego,
istniała możliwość wydania na wniosek rodzic a Opinii o Potrzebie Wczesnego
Wspomagania Rozwoju.
7
W celu koordynacji działań i projektowania efektywnych programów terapeutycznych
pracownicy odbywają cotygodniowe spotkania zespołowe. Prowadzone jest również
wewnętrzne doskonalenie zawodowe, w formie Rad Szkoleniowych. Dwa razy do
roku odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej.
W roku 2016 pomoc, możliwą dzięki subwencji oświatowej, uzyskiwało od 48 do 56
dzieci miesięcznie.
Dyrektor NPWR „Po Drodze” była koordynatorem Programu Specjalistycznych
Działań Rewalidacyjnych Wspierających Edukację Uczniów Niewidomych
i Niedowidzących, w ramach którego pomoc (zajęcia z terapii wzroku, czynności życia
codziennego, orientacji przestrzennej, obsługi sprzętu specjalistycznego i wsparcia
psychologicznego) pobierało dziewięcioro dzieci z terenu miasta Gdańsk.
W czerwcu 2016 roku Poradnia NPWR w ramach projektu ze środków Urzędu Miasta
Gdańsk zorganizowała Festyn Rodzinny dla podopiecznych Stowarzyszenia oraz ich
rodzin.
W listopadzie oraz w grudniu 2016 roku pracownicy Poradni brali udział
w charakterze prelegentów w konferencji dotyczącej oferty dla uczniów niewidomych
i słabowidzących oraz w sympozjum „Wokół różnych form terapii”.
W 2016 roku Poradnia kontynuowała trzyletni projekt „Kierunek samodzielność”,
ze wsparciem terapeutycznym w formie fizjoterapii, integracji sensorycznej, logopedii,
terapii wzroku, terapii ręki, w ramach której wsparcie otrzymało 49 dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz ich rodzice. Ze środków projektu zakupiony został również
test PEP – Profil Psychoedukacyjny do diagnozy pedagogicznej.
OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
(OREW)
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Gdańsku jest niepubliczną
placówką edukacyjną zarejestrowaną 30 sierpnia 1996 roku w Rejestrze Kuratora pod
nr 150 prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.
OREW jest specjalistyczną placówką oświatową, w której dzieci i młodzież
z głębszym upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką niepełnosprawnością, w wieku
od 3 do 25 lat, realizującą obowiązek szkolny i obowiązek nauki wspierany
działaniami rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.
Ośrodek jest placówką feryjną, działającą od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 – 16.00, w której na dzień 31 grudnia 2016 r. przebywało 55 wychowanków.
Od stycznia 2016 r. do sierpnia 2015 r. do OREW uczęszczało 60 wychowanków.
Stan wychowanków OREW na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 55 osób.
8
Na dzień 31 grudnia 2016 r. w OREW zatrudnione były 72 osoby, w tym
7 pracowników biurowych oraz obsługowo- technicznych.
Wychowankowie OREW korzystali z grupowych zajęć terapeutycznych:
pedagogicznych, psychologicznych, prowadzonych metodą m. in. V. Sherborne,
metodą Ch. Knill’a, elementami Metody Ośrodków Pracy, stymulacji polisensorycznej
oraz muzyczno-rytmicznych, plastycznych i innych z zakresu: rehabilitacji, logopedii
i alternatywnych metod komunikacji, terapii wzroku, orientacji w przestrzeni i zajęć
z psychologiem.
Wydarzenia roku 2016:
1. Najważniejszym wydarzeniem związanym z funkcjonowaniem Ośrodka w 2016r.
był jubileusz XX –lecia funkcjonowania placówki.
W ramach obchodów odbyły się następujące imprezy i uroczystości:
 III Festiwal Małych Form Teatralnych pt. „Żywe obrazy w dniu 13 kwietnia
2016r. w Klubie Żak.
 Impreza rekreacyjna w Adventure Park KOLIBKI w Gdyni – spotkali się
wychowankowie OREW, rodzice, absolwenci, pracownicy – obecni i był.
2. 14 października 2016 roku odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz
podsumowanie obchodów XX – lecia. W uroczystości uczestniczyli: Rzecznik
Praw Dziecka Marek Michalak, Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych pani Ewa
Kamińska.
3. Zrealizowano liczne szkolenia dla pracowników m.in.: Komunikacja Alternatywna
i Wspomagana AAC I, II i III stopień oraz IV
4. Wydawanie pozytywnego kwartalnika rodzinnego „OREW!elacja”. Jest to
periodyk przygotowywany przez pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno -Wychowawczego i skierowany głównie do rodziców naszych
wychowanków.
5. Kontynuowano program szkoleniowy przeznaczony dla pracowników
merytorycznych pt.: „Rozwijanie umiejętności i kompetencji terapeutycznych
w zespole realizującym program merytoryczny OREW”.
6. W okresie od 04 lipca do 27 lipca 2016 r. zostały zrealizowane 4 – tygodniowe
zajęcia opiekuńczo – edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych pt. „Kolorowe lato
7. Bardzo ważnym z punktu widzenia funkcjonowania wychowanków, właściwego
i dostosowanego do ich możliwości fizycznych i stanu zdrowia programu
edukacyjno -terapeutycznego są systematyczne konsultacje lekarzy specjalistów
9
CELE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OREW
Celem nadrzędnym działań podejmowanych przez zespół OREW jest wszechstronny
rozwój wychowanka, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie,
kształcenie umiejętności, wychowanie oraz rehabilitację i terapię w następujących
zakresach:
 w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczej
 w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych
 w zakresie działań rehabilitacyjnych realizowanych
 w zakresie działań terapeutycznych
Terapia i zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, a metody stosowane
w trakcie zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka i młodego
człowieka. Bardzo dużą uwagę zwraca się na samodzielność wychowanka oraz
kształtowanie i wzmacnianie tych umiejętności, które są jego mocną stroną.
Zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne uzupełniane były przez :
 Edukację przez sztukę
 Imprezy okolicznościowe na terenie placówki
 Wyjazdy do Filharmonii Bałtyckiej
 Dni książki
 Współpracę z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych;
 Organizowanie uroczystości, imprez, festynów wspólnie z rodzicami oraz
mobilizowanie rodziców do pomocy i pracy na rzecz Ośrodka.
 Aktywną działalność KLUBU RODZICA
Rodzice uzyskiwali pomoc i wsparcie ze strony placówki:
 Ok. 30% rodziców uczęszczało systematycznie na spotkania Klubu Rodzica lub
korzystało z pomocy psychologów i pedagogów.
 Spotkania informacyjno – instruktażowe ze specjalistą komunikacji
alternatywnej i wspomagającej oraz logopedą w zakresie wykorzystywania
i dostosowywania odpowiednich pomocy do poszczególnych uczniów lub
opiniowania w dobieraniu odpowiedniego oprzyrządowania dziecka
niemówiącego.
 Spotkania informacyjno – instruktażowe z rehabilitantami w sprawie doboru
odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i stosowania odpowiednich ćwiczeń
rehabilitacyjnych.
10
 Wszyscy specjaliści pracujący w OREW są do dyspozycji rodziców podczas
zebrań oraz na spotkaniach wcześniej umówionych telefonicznie.
Współpraca Ośrodka ze środowiskiem
 OREW aktywnie i systematycznie współpracuje z placówkami i instytucjami
bliższego i dalszego środowiska, współpraca z SOSW w Nowym Porcie,
OREW-ami z woj. pomorskiego, miejscową parafią, Zakładem Pedagogiki
Specjalnej UG w celu odbywania praktyk studenckich, Akademią Kształcenia
Zawodowego;
 Przez wiele miesięcy w OREW pracowali wolontariusze z programu EVS –
wolontariat międzynarodowy pt. „Młodzież w działaniu.
 Współpracujemy z klubem osiedlowym „Piastuś”, z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną Nr 2 i Nr 7 w Gdańsku, z Domem Dziecka im. Janusz
Korczaka na ul. Abrahama.
 W 2016 roku praktyki zawodowe w OREW odbyło 20 osób.
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (NSPdP)
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) jest niepubliczną placówką
oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji pod nr 417/SP/14 szkół niepublicznych Gminy Miasta Gdańska. Jest to szkoła ponadgimnazjalna –
trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Na dzień 31 grudnia szkoła liczyła 13 uczniów.
Cele i zadania Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynikają z przepisów
prawa oraz uwzględniają treści programu wychowawczego i profilaktyki placówki.
Najważniejsze wydarzenia roku 2016:
1. Kawiarenka „Cztery Pory Roku” prowadzona przez klasy Niepublicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy. W każdą środę goście odwiedzają Szkołę i OREW,
aby skosztować kawy i ciasta wykonanego przez uczniów i wychowanków obu
placówek.
2. Realizowanie programu szkoleniowego w ramach projektu dofinansowanego ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
3. Kontynuowano program szkoleniowy dla pracowników merytorycznych placówek
pt.: „Rozwijanie umiejętności i kompetencji terapeutycznych w zespole
realizującym program merytoryczny OREW”.
11
4. Wszyscy uczniowie Szkoły skorzystali z programu „Wyprawka szkolna”
i otrzymali dofinansowanie na pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć.
5. Szkoła aktywnie uczestniczyła we wszystkich imprezach organizowanych z okazji
XX–lecia istnienia OREW.
REALIZACJA PROGRAMU PRACY NSPdP
Główne założenia i wytyczne do Planu Pracy i Nadzoru Pedagogicznego NSPdP na
rok 2016 zostały zrealizowane.
Najważniejszym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji
ze społeczeństwem poprzez:
1. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju, poprzez rozwijanie kompetencji,
w tym aktywności przez pracę oraz poprawę sprawności oraz
umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym,
2. przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych,
3. modyfikację postaw środowiska w stosunku do niepełnosprawnych uczniów.
4. Szkoła oferuje swoim uczniom:
 kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy
lub środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i
pisania
(w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego
intelektualnie) jako jednej z form komunikacji,
 kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego
i przyrodniczego,
 usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
 kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami
i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
 zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej,
rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej.
Zakres treści nauczania i wychowania wynika z poziomu indywidualnego rozwoju
i tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. Przy realizacji treści nauczania
i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania do pracy należy wykorzystać
możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia oraz baza
materialno-dydaktyczna szkoły. Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności
12
i ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwiać
im umiejętne pełnienie ról społecznych.
Uczniowie korzystali z grupowych zajęć terapeutycznych: pedagogicznych,
psychologicznych, prowadzonych metodą m. in., z elementami Metody Ośrodków
Pracy, treningu umiejętności społecznych oraz muzyczno-rytmicznych, plastycznych
i innych, w zależności od rodzaju przeprowadzonych zajęć i aktualnych potrzeb
uczniów.
WARSZTAT TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ (WTZ)
Warsztat Terapii Zajęciowej do 31 lipca 2016r. zajmował trzy pomieszczenia – przy
ul. Tysiąclecia 24, ul Racławickiej 18 oraz ul. Świętojańskiej 68.
Od 1 sierpnia główna siedziba WTZ mieści się przy ulicy Tysiąclecia 13A, druga przy
ulicy Świętojańskiej 68/69.
Placówka działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27.VIII.1997. o rehabilitacji społecznej, oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.
III.2004r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr. 63, poz.587).
3. Regulaminu wydanego na podstawie w/w Rozporządzenia, zatwierdzonego przez
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Gdańsku.
WTZ istnieje od 1995 roku i posiada 55 miejsc. Ze wsparcia w 2016 roku korzystało 59
osób (20 kobiety i 39 mężczyzn). Warsztat zatrudniał 21 pracowników na 16.33
etatach.
Opis form i metod stosowanych w terapii WTZ:
 Realizacja planu pracy zawartego w Indywidualnych Programach Terapii
i Rehabilitacji uczestnika odbywała się w formie pracy indywidualnej
i grupowej.
1
 Proces rehabilitacji zawodowej prowadzony w pracowniach był wzmacniany
i rozwijany poprzez współpracę z Biurem Integracji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych (BIZON), w wyniku której w minionym roku część
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczyła w szkoleniach, kursach
i stażach pro zawodowych.
1
Szczegółowe informacje dotyczące formy pracy indywidualnej i grupowej zawarte są w sprawozdaniu szczegółowym
WTZ, które znajduje się w Sekretariacie Stowarzyszenia.
13
 Proces rehabilitacji społecznej realizowany był poprzez różne wydarzenia
i inicjatywy.
 Uczestnicy brali udział w imprezach okolicznościowych w próbach i występach
Orkiestry VITA ACTIVA , w Teatrze Razem oraz zespole Remont Pomp.
 Zorganizowana została akcja „EKO Walentynki w Gdańsku”, odbyły się
warsztaty w ramach projektu ELLA Recykling.
Proces rehabilitacji ruchowej realizowany był pod kierunkiem fizjoterapeuty poprzez
aktywny udział uczestników w następujących przedsięwzięciach:
 gry zespołowe, taniec, judo na sali gimnastycznej,
 trening Nordic Walking, marszobiegi po lasach Trójmiejskiego Parku
Krajoznawczego,
 turnieje, m.in. kociewskie igrzyska w Pelplinie, Pomorski Marszobieg ,
 trening poruszania się w przestrzenie, m.in. marsz po Piaśnicy, zajęcia
turystyczno – krajoznawcze.
ŚRODOWISKOWY DOM SAM OPOMOCY (ŚDS)
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, zgodnie z kategorią – typ B, jest
przeznaczony dla 33 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, które
ukończyły 16 rok życia i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
a także otrzymały decyzje kierującą na pobyt w ŚDS. Dom czynny jest od
poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.
W roku 2016 ŚDS realizował trzyletni projekt PFRON ,,Zdobywcy codzienności”,
w ramach którego prowadzone były warsztaty muzyczne, plastyczne, fotograficzne
i wyjścia kulturalno-społeczne na terenie województwa pomorskiego.
Rodzaje zajęć nauki funkcjonowania w życiu codziennym:
1. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny i trening higieny – realizowany głównie
w ramach pracowni dobrego wyglądu. Obejmuje on zarówno naukę
podstawowych umiejętności dbania o czystość ciała i stroju, dobieranie ubioru
i dodatków w zależności od pogody, a także nauka czesania i makijażu.
2. Trening kulinarny – oparty jest głównie o zajęcia w pracowni kulinarnej, której
celem jest przygotowanie jednodaniowego posiłku dla wszystkich uczestników.
3. Trening ekonomiczny, gospodarowania i środkami finansowymi – większość
uczestników poznaje pojęcie pieniędzy i schematy posługiwania się nimi,
14
trening odbywa się w trakcie zajęć w ośrodku, ale także w czasie wyjść do
sklepów, kina, itp. Jedynie garstka uczestników zna nominały pieniężne
i potrafi się nimi posługiwać.
4. Trening umiejętności praktycznych – uczestnicy samodzielnie przygotowują
śniadanie, porządkują pracownię kulinarną, oraz pozostałe sale terapeutyczne
przygotowując je do zajęć, zajmują się pielęgnacją kwiatów, piorą, rozwieszają
pranie itp.
5. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, a także
trening komunikacji pobudzają do kontaktów społecznych poprzez omawianie
sytuacji społecznych, prowokują do rozmowy pomiędzy uczestnikami.
6. Nawiązywanie kontaktu, kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z grupą,
terapeutami, bliskimi oraz rozwiązywanie problemów – realizowane jest
w czasie codziennych zajęć tematycznych dla wszystkich uczestników, w czasie
zajęć komunikacyjnych odbywających się dwa razy w tygodniu oraz w czasie
zajęć indywidualnych.
7. Treningi umiejętności interpersonalnych realizowane są także poza placówką,
w trakcie wyjść uspołeczniających (zakupy, wyjścia do kina, teatru, galerii,
opery, muzeum, korzystanie z komunikacji miejskiej).
8. Trening umiejętności społecznych oferowany wszystkim uczestnikom -poprawia komunikację werbalną i niewerbalną, współpracę w grupie, a także
naukę przestrzegania zasad akceptowanych społecznie.
9. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, odbywa się w ramach
zajęć z: biblioterapii, muzykoterapii, filmoterapii, zajęć sportowych,
plastycznych, wyjść uspołeczniających, wycieczek krajoznawczych.
10. Poradnictwo psychologiczne Realizowane w formie indywidualnych
konsultacji, rozmów kierowanych, grupowych zajęć komunikacyjnopoznawczych, także relaksacyjnych. W razie potrzeby obejmujemy także
wsparciem rodziców/opiekunów.
11. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
12. W roku sprawozdawczym współpracowaliśmy z pielęgniarką, która była
wsparciem dla uczestników i ich opiekunów/rodziców.
13. Realizacja niezbędnej opieki w systemie ciągłym. Na każde pojawienie się
sytuacji niestandardowych reagujemy w sposób zasadny do problemu, dając
wsparcie, poradę i opiekę uczestnikom i ich rodzicom/opiekunom. PSONI Koło
w Gdańsk zatrudnia pracownika socjalnego, który także jest do dyspozycji
rodziców/opiekunów.
W ramach terapii ruchowej realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, prowadzone przez
dwóch fizjoterapeutów. Są to zajęcia indywidualne i grupowe, dostosowane do
możliwości fizycznych uczestników.
15
W ramach pracowni kulinarnej prowadzone są zajęcia w zakresie nauki umiejętności
samodzielnego przygotowania posiłków, poznania dań regionalnych oraz ich
wykonania, realizacji podstawowego treningu ekonomicznego (nabywania
umiejętności planowania zakupów pod kątem przygotowanych potraw składających
się z wielu produktów).
Ze względu na stopień niepełnosprawności uczestników: głęboki i znaczny
aktywizacja w kierunku uczestnictwa w WTZ, czy aktywizacja zawodowa jest
utrudniona. Mimo trudności w osiągnięciu przez uczestników ŚDS odpowiedniego
poziomu rozwoju i samodzielności, działania zespołu terapeutycznego ŚDS zmierzają
właśnie w tym kierunku. W roku sprawozdawczym trzy osoby będące uczestnikami
ŚDS-u pracowały na otwartym rynku pracy, a jedna korzysta ze wsparcia, warsztatów
(których celem jest znalezienie pracy) i wolontariatu oferowanego przez BIZON.
Liczba uczestników ŚDS w roku sprawozdawczym: 33 osoby
Najważniejsze wydarzenia roku 2016:
Z uwagi na charakter świadczonego wsparcia oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy proces usprawniania, tym samym
osiągnięcia zakładanych rezultatów jest ciągły i długotrwały. Zaobserwowaliśmy
poprawę lub co najmniej nie pogorszenie się sprawności motorycznej
i psychofizycznej, poprawę umiejętności komunikacyjnych w formie werbalnej
i alternatywnej oraz poprawę sprawności w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
ZESPÓŁ MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH ,,NASZ DOM’’ (ZMW)
W ramach działań Zespołu Mieszkań Wspomaganych w roku 2016 realizowane były
następujące działania:
1. Wsparcie samodzielnego zamieszkania 16 dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających przy ul. Dąbka 6.
2. Realizacja treningu samodzielności w mieszkaniu chronionym (1 osoba
do maja 2016 roku przy ul. Dąbka 6, 3 osoby z niepełnosprawnością
intelektualną od czerwca 2016 przy ul. Świrskiego 13).
3. Każdy z Rodziców/ Opiekunów przynajmniej raz w roku wziął udział
w spotkaniu dotyczącym planowania wsparcia dla Mieszkańca.
4. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia mieszkańców zgłoszona została
potrzeba zwiększenia zatrudnienia w ZMW celu zapewnienia odpowiedniego
wsparcia mieszkańców. Udało się zwiększyć zatrudnienie z 5,75 do 7,75 etatu.
16
Główne źródła finansowania działań realizowanych w ZMW:
1. PFRON – projekt „Trening samodzielności – wsparcie osób
z niepełnosprawnością intelektualną w placówce „Nasz Dom”
2. MOPR – projekt „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”
3. MOPR – projekt „Prowadzenie mieszkania chronionego dla dwóch osób
z niepełnosprawnością intelektualną”
Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działań ZMW
odbywało się zarówno w formie oddziaływań indywidualnych jak i grupowych.
Każda z osób została objęta działaniami usprawniającymi samodzielność:
– rozwijanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
– wspieranie w dbałości o higienę osobistą,
– pomoc w utrzymaniu czystości i porządku
– motywowanie do aktywności prozdrowotnej,
– wspieranie w korzystaniu z placówek służby zdrowia oraz urzędów.
– wsparcie w zarządzaniu własnym budżetem i planowanie wydatków
– wsparcie w dokonywaniu zakupów
– wsparcie w przygotowywaniu posiłków.
Zostały podjęte działania wspierające rozwój społeczny osoby takie jak trening
komunikacji, promowanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz kontakt ze
środowiskiem lokalnym.
Najważniejsze wydarzenia roku 2016:
 Udział kierownika ZMW w grupie roboczej Urzędu Miasta Gdańska
w tworzeniu Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego.
 Otrzymane w czerwcu 2016 roku przez PSONI trzypokojowe mieszkanie do
realizacji treningu usamodzielniania w ramach działania mieszkania
chronionego.
 Udział mieszkańców oraz pracowników ZMW w konferencjach dotyczących
dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną (Koszalin oraz Elbląg).
 Zaangażowanie pracowników ZMW w rozwijanie świadomości dotyczącej
problemu uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
poszukiwanie możliwości ich leczenia. Efektem tego było: seminarium naukowe
nt. problemu uzależnień wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną
(organizator-GCPU), w którym udział wzięli pracownicy ZMW oraz udział
pracowników ZMW w tworzeniu programu profilaktyki uzależnień Miasta
Gdańska na lata 2017-2019.
 Realizacja zbiórki pieniędzy, kiermaszu prac mieszkańców oraz koncertu OVA
na rzecz ZMW
17
 Realizacja remontu części wspólnych ZMW (trzy poziomy wraz z klatką
schodową), mieszkania treningowego oraz biura. W tym wybudowanie ścianki
działowej na piętrze I.
 Wymiana mebli w kuchni na parterze oraz w części wspólnej parteru.
BIURO INTEGRACJI ZAW ODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH IN TELEKTUALNIE (BIZON)
W sierpniu 2016 roku Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
„BIZON” obchodziło 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji podsumowaliśmy naszą
pracę w liczbach:
 od sierpnia 2006 roku objęliśmy wsparciem w aktywizacji zawodowej 261 osób
w większości z niepełnosprawnością intelektualną i/-lub zaburzeniami
psychicznymi (od 2015 roku na zlecenie PUP w Gdańsku wspieramy również
osoby z innym rodzajem niepełnosprawności).
 209 osób skorzystało z doradztwa zawodowego,
 230 z konsultacji psychologicznych,
 191 uczęszczało na spotkania grup wsparcia,
 180 osób odbyło treningi pracy,
 98 osób odbyło staże zawodowe,
 102 osoby objęte były zatrudnieniem wspomaganym, w wyniku tych działań 51
osób pracowało samodzielnie,
 w ciągu tych 10 lat 42 osoby odeszły z Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 spośród klientów którzy skorzystali z naszych usług 65 osób obecnie pracuje, w
tym 27 bez wsparcia trenera.
W 2016 roku Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „BIZON”
realizowało 5 projektów i objęło wsparciem w aktywizacji zawodowej 98
uczestników, spośród których 38 uzyskało wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, a 25
nowych osób, podjęło zatrudnienie w ciągu roku:
1. „Centrum DZWONI w Gdańsku – Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.”
Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Główny w Warszawie we
współpracy z PSONI Koło w Gdańsku. Projekt finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt
realizowany był od 01.01.2013 r. do 31.03.2016 r. W 2016 roku uczestnikami
Centrum DZWONI były 52 osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
18
2. „Wsparcie Trenera Pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób
niepełnosprawnych.”
Projekt realizowany przez Zarząd Główny PSONNI we współpracy z PSONI
Koło w Gdańsku. Projekt finansowany jest ze środków PFRON realizowany
był w terminie od 01.09.2015 r. do 31.03.2018 r.
Po zakończeniu projektu Centrum DZWONI, osoby które nadal wymagały
wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej, bądź w utrzymaniu zatrudnienia
miały możliwość skorzystać z oferty tego projektu. W 2016 roku wsparciem
w ramach projektu objęte zostały 63 osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i/lub zaburzeniami psychicznymi, w tym w wyniku otrzymaneg o wsparcia
12 osób podjęło zatrudnienie, a 38 osób uzyskało wsparcie w utrzymaniu
zatrudnienia.
3. „BIZON”
Projekt „Bizon” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Głównym celem
projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 12 osób w wieku 15 -29 lat
z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi. Projekt
współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego
funduszu społecznego, realizowany jest w terminie od 1.10.2016 r. do
31.07.2017 r.
4. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
w partnerstwie z PSONI Koło w Gdańsku i innymi 7 organizacjami. Projekt jest
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2016 r. do 31.07.2018
r. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych
i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie
kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. W 2016 roku
wsparciem w ramach projektu objętych zostało 21 osób, w tym w wyniku
otrzymanego wsparcia 6 osób podjęło zatrudnienie.
5. „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i
poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych
w Powiatowym urzędzie Pracy w Gdańsku”
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Miasta Gdańsk
„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
osób niepełnosprawnych” i współfinansowany z Gdańskim Urzędem Pracy.
Projekt realizowany był w terminie 15.07.2016 r. do 31.12.2016 r. W 2016 roku
wsparciem w ramach projektu objętych było 16 osób z rożnymi
19
niepełnosprawnościami, z tego w wyniku otrzymanego wsparcia 7 osób podjęło
zatrudnienie.
W ramach działalności Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
kontynuowało lub nawiązało współpracę z ponad 80 pracodawcami, a także
z ośrodkami wsparcia: ŚDS, WTZ, Kluby Samopomocy, szkoły specjalne, ośrodki
szkolno-wychowawcze z terenu Trójmiasta, Pruszcza Gdańskiego i Wejherowa.
Rozwijamy też nawiązaną współpracę z Gdańskim Urzędem Pracy, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Urzędem Miejskim oraz wieloma organizacjami
pozarządowymi z terenu Trójmiasta.
ORKIESTRA VITA ACTIVA/ECEKON
W roku 2016 działalność ECEKON i OVA objęła około 80 osób
z niepełnosprawnością intelektualną – dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
W realizację projektu zaangażowanych jest 15 osób oraz wolontariusze. Działalność
finansowana była z grantu Miasta Gdańska, PFRON, darowizn rodziców uczniów
ECEKON, dotacji celowej EDF, darowizn osób prywatnych.
Główne formy działalności obejmowały lekcje indywidualne; próby zespołów;
koncerty środowiskowe; koncerty w otwartym środowisku; publikacje medialne,
prasowe i naukowe; ekspertyzy, analizy i plany działalności; działalność organizacyjna
dotycząca promocji działalności, zapewnienia bazy rzeczowej, obsługi merytorycznej
i finansowej grantów; kontakty z urzędami, innymi placówkami, organizacjami,
osobami prywatnymi.
W 2016 r. Orkiestra Vita Activa wykonała 6 koncertów :
1. 9 stycznia 2016 r. XVI Koncert Noworoczny PSONI – Stary Maneż.
2. 10 stycznia 2016 r. Koncert w parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni,
3. 9 marca 2016r. Ratusz Staromiejski w Gdańsku w ramach XVII Festiwalu Muzyki
Kameralnej.
4. 5 maja 2016r. Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia działalności OVA. Polska
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku.
5. 15 września 2016r. Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. Koncert charytatywny,
6. 18 grudnia 2016r. Kościół Parafialny Gdańsk – Wrzeszcz, ul Sobótki 20, Parafia
pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku. Koncert na rzecz mieszkań wspomaganych
przy PSONI Nasz Dom.
W ramach ECEKON odbyło się 55 wydarzeń:
 Popisy półroczne i roczne uczniów ECEKON: 4.
 Spotkania środowiskowe na Aksamitnej: 2.
 Udział uczniów ECEKON w imprezach powszechnie dostępnych: 10.
20
 Spotkania uczniów szkół powszechnych na Aksamitnej, poznanie
instrumentarium: 1.
 Akcja gromadzenia środków – Fortepian: 1.
 Współpraca z innymi organizacjami, GTTF, Iwona Krzysztoń – promocja
problematyki przez fotografię artystyczną, sesje fotograficzne, wystawy: 4.
 Wizyty delegacji zagranicznych: 2.
 Wizyty studyjne w ECEKON na Aksamitnej: 3.
 Współpraca z miastem – siedziba: 1
 Występy na rzecz własnego środowiska: 11.
 Promocja twórczości osób z zespołu: 1.
 Promocja działalności i problematyki włączenia społecznego w mediach
publicznych: 4.
 Udział w konkursach muzycznych: 1.
 Koncerty kameralne na Aksamitnej XIV, XV: 2.
 Publikacje specjalne – Wychowanie muzyczne, 2 i nr 3. Społeczeństwo dla
wszystkich: 6.
 Udział w debacie Konwencja ONZ – przygotowanie ekspertyzy na temat
wdrożenia art. 30, Warszawa: 2.
Poza wymienionymi działaniami prowadzono codzienną pracę merytoryczną,
organizacyjną i promocyjną związaną z bieżącą działalnością:
 na bieżąco wykonywano dokumentację filmową i fotograficzną;
 systematycznie prowadzono rozmowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami na
temat postępów w nauce gry oraz odbywały się spotkania zespołu
merytorycznego
 koncerty i spotkania integracyjne były anonsowane na stronach internetowych
www.orkiestra-vita-activa,pl i www.ecekon.pl.;
 informowano o wydarzeniach kulturalnych UM Gdańsk,
 przygotowywano transkrypcje, aranżacje, całe partie bądź części głosów utworu
dla każdego z beneficjentów (do nauki gry na poszczególnych instrumentach, do
nauki utworów dla zespołów kameralnych, dla orkiestry);
 przeprowadzono prace konserwatorskie i estetyzujące na terenie budynku i w
salach OVA przy ul. Aksamitna 4a. Pozyskano pomieszczenie, w którym
urządzono klasę do zająć zbiorowych i indywidualnych. Pomieszczenie zostało
odmalowane i wyposażone w podstawowe sprzęty;
 udzielono pomocy merytorycznej w zakupie instrumentów przez uczniów.
Wszystkie działania były zgodne z założeniami i zostały w pełni zrealizowane.
W wyniku długiego czasu oddziaływania widoczny jest indywidualny rozwój
kompetencji ogólnych i sprawności muzycznych. Pozwala to na łączenie uczestników
programu w zespoły muzyczne, ich występy przyjmowane są z dużym
21
zainteresowaniem. Widoczne jest zaangażowanie i silna identyfikacja uczestników
programu z tą działalnością co wyraża się w systematycznym uczestniczeniu
w zajęciach, staranności działań merytorycznych, pełnym zaangażowaniu
emocjonalnym, okazywaniu satysfakcji z przynależności do artystycznej społeczności
ECEKON.
Doświadczenia zebrane podczas wieloletniej realizacji programów (8 lat ECEKON
i 22 lata OVA) są prezentowane podczas konferencji naukowych i seminariów.
Oprócz Orkiestry od 8 lat realizowany jest program ECEKON, który ma formę szkoły
muzycznej.
Jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczne na naukę w ECEKON. ECEKON oferuje
bardzo intensywną formę edukacji i rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnością
intelektualną, a edukacja ta prowadzi do włączenia społecznego.
Głównym wątkiem promocyjnym prowadzonej działalności jest popularyzacja
postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zwłaszcza
artykułu 30 art. 2, stanowiącego o czynnym uczestniczeniu osób
z niepełnosprawnościami w kulturze.
EUROPEAN VOLUNATRY SERVICE PROGRAM ERASMUS +
European Voluntary Service, WOLONTARIAT EUROPEJSKI to pierwsza Akcja
Programu „Erasmus Plus”. W ramach tej akcji dofinansowane są projekty opracowane
dla pełnoletnich młodych ludzi przez organizacje i instytucje z krajów uczestniczących
w Programie Młodzież w Działaniu. W praktyce oznacza to tyle, że polscy
wolontariusze wyjeżdżają do innych krajów europejskich, a wolontariusze z Europy
przyjeżdżają do organizacji polskich, by przez kilka miesięcy pracować społecznie
w polskich organizacjach i instytucjach.
Od stycznia do grudnia 2016 roku w stowarzyszeniu pracowało 13 wolontariuszy
z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Francji, Ukrainy i Kosowa. Wolontariusze są u nas
goszczeni z miesięczną przerwą wakacyjną i zawsze od września zaczynają się kolejne
edycje. W roku 2016 zaczęliśmy gościć wolontariuszy po raz jedenasty.
W roku 2016 wysłaliśmy także 3 wolontariuszy na projekty zagraniczne.
GRUNDTVIG „LIFE LONG LEARNING PROGRAMME”
Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych
i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji
dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
Nasze stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie ELLA „Europejska akademia uczenia
się przez całe życie – Edukacyjna ofensywa dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną”.
22
Projekt ELLA oferował szereg nowatorskich rozwiązań w dziedzinie edukacji
włączającej, zarówno dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych: 20 organizacji
z 12 krajów europejskich oraz z Izraela zajęło się opracowaniem, zarządzaniem oraz
ewaluacją sześciu różnych podejść metodologicznych i edukacyjnych do edukacji
włączającej osób dorosłych.
Efekty pracy i osiągnięte rezultaty są upowszechniane poprzez szereg
międzynarodowych wymian i warsztatów inspirowanych zapisami Konwencji Praw
Osób Niepełnosprawnych.
Celem ELLI było wprowadzenie edukacji włączającej na wyższy poziom i aspiruje do
pozostania rozpoznawalną marką w dziedzinie edukacji włączającej osób dorosłych
w Europie.
Zespół REMONT POMP
Remont Pomp – zespół grający muzykę etniczną, awangardową i improwizowaną,
który powstał w 2004 roku przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.
W skład grupy wchodzą członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze europejskiego
programu EVS. Inspiracją zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na bogactwo
muzyki afrykańskiej. Remont Pomp odkrywa także przestrzenie muzyki
eksperymentalnej grając na przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką.
W 2016 roku zespół nagrał swoją drugą płytę wraz z Mikołajem Trzaską.
Płyta jest dostępna na profilu bandcamp
https://remontpomp.bandcamp.com/
Zespół stworzył także muzyką do spektaklu Teatrazem do bojki Leszka
Kołakowskiego pt: „Bajka o wielkim wstydzie” oraz do dwóch spektakli teatrów Biuro
Rzeczy Osobistych oraz Teatr Casablanka. Grupa muzyczna wchodzi także w skład
stowarzyszenia nieformalnego ImPlus, które tworzy i promuje działania kulturalne,
w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
strona na facebooku – facebook.com/remontpomp

Remont Pomp i Mikołaj Trzaska (wywiad przed koncertem)

Wydarzenia z udziałem Remontu Pomp w 2016 roku
12.02 – koncert w Klubie Plama z okazji 50 urodzić Sławka Rodrigeza Porębskiego
19 i 20.03 – koncert w Kawiarni Kava – Dzień osób z zespołem Downa
19.03 – koncert na 50 urodzinach Mikołaja Trzaski wraz orkiestrą Sejneńską
23
27.04 – koncert na Uniwersytecie Gdański z okazji Dnia Pedagoga
12.05 – koncert z okazji Dnia Godności osoby niepełnosprawnej w PSOUU Koło w
Gdyni
14.05 – koncert w leśniczówce pod Wejherowem – zjazd rowerowy
18.05 – koncert na przeglądzie Małych form Teatralnych w Gdyni
19.05 – spektakl na Festiwalu Akcpet
28.05 – koncert z okazji Dnia Dziecka w PSOUU na Jagiellońskiej
10.06 – koncert na Forum Organizacji Pomorskich
11.06 – Spektakl na przeglądzie Lato Ludzi, więcej informacji bliżej wydarzenia
19.06 – koncert na festynie rodzinnym w Nowym Kacku Gdynia
17.07 – Festiwal Feta
27.08 – koncert na Biskupiej Górce w ramach akcji „Zrozumieć Sierpień”
09.09 – koncert w Gdyni na konferencji organizowanej przez MOPS dotyczącej FAS.
16.09 – koncert w Stacji Orunia międzynarodowe spotkanie
22.09 – koncert w ECS z okazji międzynarodowej konferencji ELLA
08.11 – Teatr Razem oraz Teatr Kasablanka w teatrze Atelier w Sopocie będą
prezentować spektakle z naszą muzyką.
30.11 – koncert w Domu Kultury w miejscowości Kaliska
13.12 – koncert w Teatrze Atelier dla uczniów szkoły średniej w Sopocie
09.12 – koncert na Gali Bursztynowego Mieczyka w ECS
Sprawozdanie z pracy wolontariuszy Programu
„Starszy Brat – Starsza Siostra”
Program wolontariatu „Starszy Brat Starsza Siostra” zakłada przygotowanie
i wspieranie młodzieży z gdańskich szkół średnich i uczelni wyższych w roli
wolontariuszy współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie podopiecznymi
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gdańsku. Program działa przy PSONI od 13 lat. W 2016 roku Stowarzyszenie
zyskało kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy swoją pracą doskonale uzupełniają
zadania pracowników, będąc dla swoich podopiecznych przyjaciółmi, a nie tylko
terapeutami. Ich praca przyniosła wymierny efekt w postaci wzrostu integracji
społecznej objętych programem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Również
wśród młodzieży i w ich środowiskach wzrosła wiedza oraz świadomość dotycząca
niepełnosprawności.
24
W 2016 roku w okresie od stycznia do wakacji pracę kontynuowało 10 wolontariuszy,
na początku roku akademickiego nową edycję rozpoczęło 42 wolontariuszy.
Największą satysfakcję z uczestnictwa w programie „Starszy Brat Starsza Siostra”
wyrażają osoby niepełnosprawne. Kontakty z wolontariuszami oceniają jako
przynoszące dużo radości i rozwijające talenty, będące jednym z najważniejszych
wydarzeń w ciągu każdego tygodnia. Również rodzice oraz terapeuci zauważają
u beneficjentów programu między innymi wzrost poczucia własnej wartości
i umiejętności komunikacyjnych.
ZREALIZOWANE PROJEKTY JEDNORAZOWE:
1. „Kolorowe lato”
Organizacja zajęć opiekuńczo- edukacyjnych w okresie letnim dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością w postaci pobytu dziennego w placówce. Czas realizacji zadania
to 04- 27 lipiec 2016r. Turnus obejmował 4 tygodnie zajęć, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Zajęcia obejmowały m.in. zajęcia muzyczne,
edukację kulturalną i historyczną poprzez zwiedzanie najciekawszych miejsc,
wycieczki do bliższej i dalszej okolicy.
2. „ Organizacja pikniku rodzinnego „ Dzieci dzieciom”
Piknik rodzinny „Dzieci dzieciom” zorganizowany na rzecz rodzin podopiecznych
PSONI Koło Gdańsk, dzieci pracowników Stowarzyszenia oraz zaproszonych dzieci
z różnych dzielnic Gdańska, w szczególności z Przymorza. Celem pikniku była
integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi poprzez działania
o charakterze kulturalnym, sportowym, wspólną zabawę, wymianę doświadczeń,
pokaz talentów, nawiązanie przyjaźni, dowartościowanie osób niepełnosprawnych,
zapewnienie im poczucia sukcesu, realizacji swoich potrzeb twórczych oraz zdrowy,
aktywny wypoczynek.
3. „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku”
W ramach projektu oferowane było wsparcie w postaci rekrutacji beneficjentów,
diagnoza potencjału zawodowego, indywidualne wsparcie psychologiczne
i pośrednictwo pracy oraz praktyczne szkolenia. Wsparciem objęto 16 osób. 7 osób
podjęło pracę.
4. Projekt „ Kierunek samodzielność”
W ramach projektu świadczone było wsparcie terapeutyczne w formie fizjoterapii,
logopedii, terapii wzroku, integracji sensorycznej dla podopiecznych PSONI oraz dla
dzieci i młodzieży z innych placówek specjalnych. Wsparcie otrzymali również
rodzice. Skorzystać mogli z porad pracownika socjalnego oraz z konsultacji
psychologicznych.
25
5. Projekt „BIZON”
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 12
osób z niepełnosprawnością intelektualną pozostających bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy. Projekt
obejmuje pomoc psychologiczną i aktywizację społeczną dla grupowego
i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz integrację zawodową.
6. „Zakup wyposażenia oraz wykonanie prac remontowych w Środowiskowym
Domu Samopomocy „
Zadanie dotyczyło zakupu wyposażenia oraz wykonania niezbędnych prac
remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy (filia przy ul. Tysiąclecia 24),
aby dostosować placówkę do standardów ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
7. „Kształcenie ustawiczne”
Projekt obejmował cykl szkoleń dla 62 pracowników w ramach dofinansowania
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Realizacja szkoleń odbyła się w okresie od 21.10.2016 – 31.12.2016.
8. „Działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa i zespołów kameralnych”
Zadanie dotyczyło zorganizowania 10 publicznych koncertów muzycznych
skierowanych do mieszkańców Gdańska organizowanych w siedzibie Orkiestry oraz
w przestrzeni publicznej miasta Gdańska. Działalność koncertowa Orkiestry
realizowana jest już od 20 lat. Orkiestra wystąpiła na 300 koncertach w Polsce i za
granicą.
9. „ Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny”
Projekt dotyczył zakupu sprzętu, który umożliwi specjalistyczną rehabilitację osób
w różnym wieku. Z uwagi na powstanie w naszej placówce nowych sal do ćwiczeń,
a w związku z tym możliwość objęcia programem rehabilitacyjnym większej ilości
osób konieczny był zakup kombinezonu DUNAG 02.
10. „Działalność artystyczna zespołu Remont Pomp oraz wydanie płyty wraz
z Mikołajem Trzaską i Mikiem Majkowskim”
Działania projektu obejmują próby zespołu Remont Pomp, tworzenie repertuaru, pracę
indywidualną z członkami zespołu i nowymi wolontariuszami europejskimi,
poszerzanie obszarów samodzielności muzycznej i pozamuzycznej, prace nad
interpretacją utworów, zapoznanie się ze specyfiką brzmienia oraz techniką grania na
instrumentach etnicznych. W ramach projektu odbyły się koncerty zespołu Remont
Pomp oraz wystawione zostały spektakle wspólnie z Teatrem Razem. Została nagrana
i wydana druga płyta z Mikołajem Trzaską.
26
11. „Akademia Lidera”
Zadanie dotyczyło przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń dla członków,
pracowników, wolontariuszy z zakresu mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów
i sytuacji trudnych z uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej i budowania
zespołu. W ramach cyklu zrealizowano 8 szkoleń. Dzięki temu osoby zaangażowane
w działalność organizacji pozarządowych zdobyły wiedzę z zakresu umiejętnego
rozwiązywania sytuacji trudnych oraz nabyły wiedzę na temat strategii
negocjacyjnych.
12. „III Festiwal Małych Form Teatralnych „Żywe obrazy”
Projekt promuje twórczość artystyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pozwala
zaistnieć osobom ze sprzężonymi niepełnosprawnościmi, o znacznych ograniczeniach
ruchowych, daje szansę osobom niemówiącym. Projekt jest jedyną imprezą
w Trójmieście, która umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na publiczną
prezentację swoich umiejętności, zdolności, talentów i efektów wieloletniej pracy
terapeutycznej. Festiwal organizowany był p o raz trzeci, w dniu 13 kwietnia 2016 r.
w Klubie Żak.
13. „Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji
Pozarządowych”
Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych jest reprezentacją środowiska gdańskich
organizacji pozarządowych. GROP składa się z 16 przedstawicieli NGO działających
na rzecz mieszkańców Gdańska. Praca w GROP ma charakter społeczny i wykonywana
jest poza ich służbowymi obowiązkami. Obsługą Rady zajmuje się sekretariat, który
powiadamia o spotkaniach Rady, prowadzi korespondencję mailową oraz zajmuje się
protokołowaniem spotkań Członków. W ramach projektu zapewnialiśmy miejsce
spotkań członkom Rady i ich gościom, gromadziliśmy dokumentację i korespondencję
GROP.
14. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania”
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną obejmuje mieszkańców Zespołu Mieszkań Wspomaganych „Nasz Dom”.
Asystenci realizują zadanie na podstawie indywidualnie zaprogramowanego działania
wspierającego, którego zakres, dobór metod oraz narzędzia określane są we współpracy
z psychologiem. Każdy mieszkaniec dysponuje prawem do lokalu – umowa najmu
z TBS Konkret Sp. z o.o., samodzielnie ponosi koszty utrzymania mieszkania
i mediów. Większość mieszkańców korzysta z dziennej aktywności w placówkach:
WTZ, ŚDS oraz BIZON.
Dzięki szerokiemu wsparciu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie mieszkać
pozostając w otwartym środowisku, nie trafiając do domów pomocy społecznej. Część
mieszkańców, w wyniku wzrostu samodzielności, znalazła dorywcze lub stałe
zatrudnienie.
27
15. „Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością
intelektualną”
Zadanie dotyczy zapewnienia specjalistycznego wsparcia mającego na celu
zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu 2 osób
z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym. Działania
ukierunkowane są na podnoszenie stopnia samodzielności i niezależności
podopiecznych.
16. „Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w środowiskowych domach
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Zadanie dotyczy zapewnienia środowiskowego wsparcia osobom niepełnosprawnym
intelektualnie, realizowanego w formie dziennej aktywności, poradnictwa i terapii
pedagogicznej, ukierunkowanego na zwiększenie szans na prowadzenie przez te osoby
aktywnego i dającego zadowolenie życia w społeczności lokalnej oraz pomoc ich
rodzinom. Utrzymanie naszych klientów w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej,
budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, poczucia
bezpieczeństwa to podstawowe zadania.
17. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania”
Zadanie koordynowane przez specjalistę ds. pracy socjalnej, zaś realizowane w formie
indywidualnego wsparcia świadczonego osobom niepełnosprawnym w miejscu ich
zamieszkania. Działania ukierunkowane na podnoszenie stopnia samodzielności
i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
18. „Starszy Brat – Starsza Siostra” – 13 edycja
Projekt polega na pracy w parach na zasadzie wolontariusz – osoba niepełnosprawna
intelektualnie. Celem projektu jest przygotowanie wolontariuszy do wspierania osób
niepełnosprawnych intelektualnie w ich lokalnym środowisku poprzez „bycie starszym
bratem lub siostrą”.
19. „Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańsk”
Zadanie dotyczyło utworzenia 10 częściowej siłowni zewnętrznej na terenie działki
przy ul. Tysiąclecia 13A. Teren na którym została zainstalowana siłownia znajduje się
w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkola i ogólnodostępnego parku. Przez
cały rok, w wyznaczonych godzinach siłownia została udostępniona dla społeczności
lokalnej. W roku 2015 zrealizowaliśmy podobne projekty przy ul. Jagiellońskiej:
„Skwerek na spacerek” – letnie miejsce spotkań, „Przymorski ogród sensoryczny” oraz
siłownię zewnętrzną.
28
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM I INNYMI ORGANIZACJAMI
Miniony rok, to rok w którym nadal budowaliśmy konsekwentnie naszą pozycję, jako
jednej z największych i najprężniej działających organizacji w regionie, angażując się
poprzez naszych przedstawicieli we współpracę z władzami lokalnymi różnych szczebli
w sferze polityki społecznej, edukacji i ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej
i społecznej.
Podmioty współpracy:
Urząd Miasta i jednostki budżetowe : praca Przewodniczącej Zarządu Koła PSONI
w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, w Gdańskiej Radzie
Organizacji Pozarządowych, w Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych,
w radzie programowej Powiatowego Programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Praca Sekretarza Koła w Gdańskiej Radzie Oświatowej.
Miejskie Instytucje Kultury (Pałac Młodzieży, GAK).
Wojewódzki Urząd Pracy m.in. poprzez udział w pracach komisji konkursowych
Organizacje pozarządowe: lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe, udział
przewodniczącej Koła PSONI w pracach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Fundacja na Rzecz Odzysku
Aluminiowych Puszek po Napojach, Dominik Dobrowolski – Podróżnik i Ekolog,
Nadleśnictwo Kolbudy, Fundacja „Nasza Ziemia”, Klub Gaja: współpraca Warsztatu
Terapii Zajęciowej z organizacjami ekologicznymi w ramach organizacji wydarzeń
o charakterze ekologicznym dla mieszkańców Gdańska w celu promowania zachowań
przyjaznych środowisku oraz recyklingowi jako szansy na rozsądne gospodarowanie
ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi oraz promocji selektywnej zbiórki
surowców wtórnych i ich powtórnego wykorzystania.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Celem we współpracy międzynarodowej w roku 2016 była wymiana doświadczeń
z partnerami zagranicznymi w zakresie:
 udziału wolontariatu w pracy organizacji, zarządzania projektami, podnoszenia
jakości świadczonych usług
 współpracy z władzami, rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych,
egzekwowania praw osób niepełnosprawnych i włączenia ich w życie społeczne
 realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób z niep ełnosprawnością
intelektualną w formie programów wymiany młodzieży niepełnosprawnej,
wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych
29
INFORMACJA NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH KON TROLI
1. 21.01.2016r. – kontrola sanitarno-epidemiologiczna Środowiskowego Domu
samopomocy przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w
Gdańsku
2. 13.05.2016 – Komisja Rewizyjna; dokumentacja placówki, akty regulujące ŚDS,
dokumentacja uczestników
3. 18.05.2106r. – kontrola Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Gdańsku.
4. 20.05.2106 r. – kontrola Komisji Rewizyjnej; dokumentacja placówki NPWR „Po
Drodze”, dokumentacja uczestników.
5. 20.06.2016r. – kontrola przeprowadzona przez MOPR w Gdańsku dotycząca
realizacji umowy nr 2/WTZ/04.
6. 17.08.2016 – 31.08.2016 – kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku dotycząca umów: RWB-W/278/WPS/81/W-BIEŻ/2015, RWBW/177/WPS/48/W-BIEŻ/2015, RWB-W/276/WPS/80/W-BIEŻ/2015,
W/MOPR/855/Dotacje/297, PFRON/106/2015
7. 21.12.2016 – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Polityki
Społecznej; kontrola realizacji zadania zleconego przez M. Gdańsk – prowadzenie ŚDS
przy ul. Jagiellońskiej.
INFORMACJA FINANSOWA
Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość komputerową korzystając
z oprogramowania REWIZOR oraz programu kadrowego BOSS PRESTIGE. Co
miesiąc składaliśmy VAT-7 dotyczący podatku VAT ponieważ jesteśmy płatnikiem
podatku VAT. Raz w roku składamy deklarację PIT i CIT. W 2016 roku nie
posiadaliśmy żadnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu
należnych podatków oraz składek.
ROZLICZENIE WPŁAT Z TYTUŁU 1%
W 2016 roku na konto Stowarzyszenia z tytułu wpłaty 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych wpłynęło 33 835,51 zł. Środki te przeznaczone zostały na
dofinansowanie funkcjonowania WTZ , działalność Orkiestry VITA ACTIVA oraz
Integrację Społeczną i Wolontariat . W akcji promocyjnej 1% wspiera nas m.in.
Stowarzyszenie transportu taksówkowego DAJAN.
30
INFORMACJA NA TEMAT ZATRUDNIENIA
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Koło nasze zatrudniało 192 pracowników na 173,13
etatach. Kobiety stanowiły około 79,69 % załogi .
Działania nasze wspierane są pracą wolontariuszy oraz osób zatrudnionych na umowy
zlecenia.
Przeciętnie w roku pracowało społecznie 25 osób z kraju i 7 wolontariuszy
z zagranicy. Struktura zatrudnienia nie ulega większym wahaniom.
W minionym roku PSONI zatrudniało pracowników administracyjnych, technicznych
i obsługi na 39,9 etatach, co stanowiło 23,05 % ogółu załogi. Przewagę w tej grupie
stanowią służby porządkowe i techniczne zatrudnione w 7 budynkach, w których
PSONI prowadzi działalność statutową. Pozostali to pracownicy merytoryczni:
specjaliści usprawnienia ruchowego, fizykoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, trenerzy
pracy, doradcy zawodowi, nauczyciele-terapeuci, terapeuci zajęciowi, pomoce
wychowawców, lekarze i pielęgniarki. 135 osób ma ukończone studia wyższe, co
stanowiło ok. 70,31 % załogi.
Kwota wypłacona z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów o pracę – 5 867 985,70
Kwota wypłacona z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
12 896,13
Średnie wynagrodzenie na osobę w Stowarzyszeniu wyniosło 2 836,91 brutto/mc.
Kwota wypłacona z tytułu wynagrodzeń na podstawie umów-zleceń wynosiła
1 163 360,43
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierali żadnych wynagrodzeń
z tytułu pracy w tych organach.
Przewodnicząca Zarządu Koła
Joanna Cwojdzińska